Vad är Bolagsstämma?

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Bolagsstämman - aktiebolagets högsta beslutande organ

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed överordnad både styrelse och verkställande direktör. På en bolagsstämma fattar aktieägarna beslut enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har genom sin närvaro eller genom representation rätt att utöva sin rösträtt på bolagsstämman. Antal ägda aktier bestämmer antal röster. I större bolag kan det finnas en uppdelning mellan A-aktier, B-aktier och C-aktier vilka har olika rösträtt. Bolagsstämman sammanträder vanligtvis en gång per år, ofta i mars och april men senast sex månad efter räkenskapens utgång. Denna årliga bolagsstämma kallas årsstämma. Företagets styrelse och revisor har även möjlighet att kalla till extra bolagsstämmor. Dessa bolagsstämmor behandlar ofta frågor om vinstutdelning, nyemission , styrelseändringar och ändringar i bolagsordningen.

Bolagsstämmans ordning

En bolagsstämma börjar med val av ordförande och en eller två justeringsmän. Röstlängden upprättas och godkänns och man prövar att stämman blivit sammankallad i behörig ordning. Sedan godkänns dagordningen. Nu läggs årsredovisningen och revisionsberättelsen fram och resultat- och balansräkningen fastställs. Beslut fattas om hur aktiebolagets vinster eller förluster ska disponeras och om sittande styrelse och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet. Innan stämman avslutas väljs ny styrelse och för större bolag väljs även revisor. Styrelse- och revisorsarvoden fastställs också.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.