Vad är Styrelse?

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Hur fungerar en styrelse?

Styrelsens viktigaste funktion är att omsätta ägarens vision till kortsiktiga och långsiktiga strategiska mål. Styra bolaget framåt och kontrollera att det går i rätt riktning och ser till att ekonomin sköts. Det är styrelsen som tillsätter företagets VD och sätter strategin företaget ska arbeta efter för att nå ägarens direktiv. Det är styrelsen som ansvarar för skatteinbetalningar samt att årsredovisningen och revisionsberättelsen , i de fall där det krävs, skickas in. Styrelsen ska kalla till bolagsstämma en gång per år, dit alla aktieägare bjuds in. På stämman fastställs företagets årsredovisning och riktning för nästkommande år beslutas. Det är på bolagsstämman som styrelsen utses. Alla som ingår i styrelsen har ett ansvar att se till att aktiebolaget följer rådande lagar och regler. Vad en styrelseledamot ska ha i ersättning varierar beroende på företagets storlek och hur det går. Normalt handlar det om mellan ett till tre prisbasbelopp . Om styrelsen har två eller flera ledamöter ska en ordförande utses och anmälas till Bolagsverket. Den personen har som uppgift att leda styrelsearbetet och bevaka att styrelsen sköter sina uppgifter.

Ägardirektiv

För att styrelsen ska veta åt vilket håll företaget vill gå åt ska du som ägaren skriva ett ägardirektiv. Det har ingen juridisk status, utan fungerar som riktlinjer för styrelsen. Direktivet ska innehålla saker som din vision, värdegrund, vilken finansiell utveckling du strävar efter, tillväxt, om du vill expandera till nya marknader och vilken frihet styrelsen har. Vill du driva det på lång sikt eller har du som avsikt att maximera vinsten eller sälja bolaget?

Styrelse i små aktiebolag

I de flesta småbolag är det ägaren och någon släkting som ingår i styrelsen. Det blir en styrelse på papper som i övrigt inte har någon större funktion.