Vad är Referensränta?

Referensränta är en räntesats som fastställs av Riksbanken.

Referensräntan är en officiell räntesats som Riksbanken fastställer varje halvår. Det betyder att referensräntan kan förändras första januari och första juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan . Reporäntan är ett verktyget som Riksbanken använder sig av för att styra inflation och för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Referensräntan motsvarar alltid reporäntan som den var vid slutet av föregående halvår. Vid behov rundar man av uppåt för att få en jämn räntesats. Till skillnad från andra typer av räntor (som ofta har ett penningpolitiskt syfte) används referensräntan för att beräkna andra räntor.

Referensräntan är en riktlinje

Referensräntan påverkar olika räntor, till exempel dröjsmålsräntor. Dröjsmålsränta är en ränta som kan tas ut om en faktura inte betalas i tid. Dröjsmålsräntan får uppgå till maximalt referensräntan plus åtta procent. Om du till exempel har ett företag och har skickat ut en kundfaktura som inte har betalats i tid, kan du lägga på dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan kompenserar för de eventuella kostnader som uppstår när kunden inte betalar i tid, till exempel indrivnings- och inkassokostnader.

Referensräntan är viktig i det finansiella systemet

Referensräntan används ofta som ett riktmärke för att beräkna andra räntor. När en bank ska låna ut pengar till privata kunder eller företag avtalar parterna om vilken räntesats som ska gälla för lånet. Exempelvis kan banken låna ut pengar där räntan är referensräntan plus två procent. Skulle referensräntan gå upp eller ned påverkar detta lånekostnaden. En del banker använder även referensräntan som ett verktyg för att värdera balansräkningsposter .