Vad är Sambeskattning?

Sambeskattning innebär att den totala inkomst i ett hushåll slås ihop och beskattas gemensamt.

Skatt på hushållets gemensamma inkomst

Vid sambeskattning beskattas två eller fler personer gemensamt. I ett äktenskap betalar makarna vid sambeskattning hälften var av hushållets sammanlagda skatt . I praktiken kan det innebära att den totala skatten blir lägre eftersom den som har högre inkomst får lägre marginalskatt. Marginalskatten visar skatten på den sista intjänade hundralappen. Om en person har en total inkomst som ligger över brytpunkten för statlig skatt ska denne även betala inkomstskatt till staten. Istället för vanlig inkomstskatt som ligger på runt 30 procent måste personen betala runt 50 procent inkomstskatt på den inkomst som överstiger brytpunkten.

Sambeskattning ur ett jämställdhetsperspektiv

Sambeskattning kan ha en negativ inverkan på jämställdheten eftersom det kan vara skattemässigt fördelaktigt för den med lägst inkomst, oftast kvinnan, att inte förvärvsarbeta.

Sambeskattning avskaffades i Sverige i och med skattereformen år 1971. Beslutet fattades för att underlätta och öka incitamentet för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Idag har vi istället särbeskattning. Det innebär att man beskattas på sin egen inkomst. En del europeiska länder tillämpar fortfarande sambeskattning. Bland dessa länder finns Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Schweiz och Tyskland.

Sambeskattning istället för resultatutjämning

I bolagsvärlden finns olika skattetekniska metoder för resultatutjämning. Olika länder använder olika system. I Sverige kan bolag med gemensamma ägare använda koncernbidrag för att jämna ut resultatet över hela koncernen om vissa bolag i koncernen gått med vinst och andra bolag går med förlust. Det är ett sätt att hantera beskattningen av resultatet i hela koncernen. I Danmark kan bolag i en koncern istället bli sambeskattade. Det innebär att samtliga koncernbolags vinster och förluster läggs ihop och beskattas som en enhet.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.