Vad är Samfällighetsförening?

Samfällighetsföreningar äger och förvaltar mark eller anläggningar som ägs gemensamt av delägarna i en samfällighet.

Mer om Samfällighetsförening

 

En samfällighetsförening förvaltar en samfällighet

En samfällighet består av flera fastigheter som tillsammans äger och underhåller gemensamma områden och anläggningar. De vanligaste typerna av samfälligheter är gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter, och exempel på objekt som samfälligheter kan förvalta är enskilda vägar, grönområden, lekplatser, trapphus, bryggor och badplatser.

En samfällighet förvaltas av en samfällighetsförening. Alla delägare är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen och ansvarar tillsammans för drift och underhåll. Beslut fattas av en majoritet av delägarna. Alla delägare betalar en avgift, en så kallad samfällighetsavgift, till föreningen. Väljer ägarna till en samfällighet att inte bilda en samfällighetsförening ska samfälligheten förvaltas av en delägarförvaltning. Detta är vanligt hos samfälligheter med få medlemmar. Det innebär att ingen egen organisation används för att förvalta samfälligheten. För att kunna fatta beslut i en delägarförvaltning måste alla delägare vara överens. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan inte förvalta en samfällighet. En samfällighet beskattas antingen genom delägarbeskattning eller genom föreningsbeskattning.

Att bilda en samfällighetsförening

En samfällighetsförening kan bildas både för en helt ny samfällighet och för en redan existerande. När en samfällighetsförening ska bildas antar dess delägare föreningens stadgar och utser en styrelse. I stadgarna ska bestämmelser finnas över verksamhetens drift. Beslut som rör samfälligheten fattas normalt på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och uppföljning av budget. En samfällighetsförening regleras av bland annat samfällighetslagen, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen.

En samhällsförening är en egen juridisk person och har ett eget organisationsnummer . Formellt är det Lantmäteriet som godkänner bildandet av samfällighetsföreningar och deras stadgar. En samfällighetsförening ska också registreras hos myndigheten samt finnas med i samfällighetsföreningsregistret. I registret finns information över alla svenska samfällighetsföreningar, till exempel hur föreningarnas organisation ser ut, vilka styrelsesammansättningar som råder och vilka som är firmatecknare .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.