Vad är Firmatecknare?

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Läs mer om firmatecknare

En firmatecknare skriver under avtal

En firmatecknare, en eller flera fysiska personer, företräder företaget och har befogenheter att i företagets namn företa rättshandlingar som till exempel att skriva under avtal. Man skiljer mellan enskild och kollektiv firmateckning. Vid en enskild firmateckning kan firmatecknare var för sig underteckna handlingar för företagets räkning. Kollektiv firmateckning betyder att minst två personer måste skriva under för att det ska vara giltigt. När företaget valt firmatecknare ska detta registreras hos Bolagsverket. I ett aktiebolag väljer styrelsen firmatecknare. Aktiebolagets vd har rätt att underteckna handlingar som rör den löpande förvaltningen. I en enskild firma är det den som driver verksamheten, den enskilde näringsidkaren, som är företagets firmatecknare. I en ekonomisk förening är det vanligt att utse två firmatecknare, ofta ordföranden och kassören, alltså kollektiv firmateckning. Det är viktigt att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för att försäkra sig om att avtal och andra handlingar ska vara giltiga. En firmatecknare kan delegera ansvaret genom en fullmakt till en annan person.

Verklig huvudman

Firmatecknare ska inte förväxlas med verklig huvudman. En verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar en juridisk person, alltså ett företag eller en förening. Den som äger mer än 25 procent i ett aktiebolag är bolagets verkliga huvudman. Verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverket. Enligt ett EU-direktiv ska alla länder i EU föra register över verkliga huvudmän i syfte att bekämpa penningtvätt och terrorism. Enskilda näringsidkare behöver inte anmäla verklig huvudman.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.