Vad är Utmätning?

En utmätning betyder att Kronofogden beslutar om att använda den skuldsattes egendomar för att betala av skulderna.

Utmätningen görs av Kronofogden

Kronofogden är den myndighet som ansvarar för att hjälpa borgenärer , eller fordringsägare, att få skulderna inbetalda från gäldenären , det vill säga den betalningsskyldige. Om tidigare påtryckningar ej har lett till att skulderna har betalats, är ett sista steg för Kronofogden att besluta om utmätning. Detta innebär att Kronofogden tar anspråk på den skuldsattes egendomar, som kan vara antingen fast eller lös. Fast egendom är mark och fastigheter, medan lös egendom är i princip allt annat materiellt, som till exempel bilar eller inredning.

En utredning ligger till grund för utmätningen

Utmätningen börjar alltid med en utredning av vilka egendomar som den skuldsatte äger. Målet är alltid att börja med att utmäta sådant som den betalningsskyldige är i minst behov av, för att åsamka minimal skada. Man kan till exempel inte utmäta sådant som gäldenären behöver för sitt uppehälle. Förutom att kontakta myndigheter, företag och personer för att inhämta information om den skuldsattes tillgångar kan Kronofogden även göra ett besök i bostaden för vidare undersökning.

Utmätning steg-för-steg

Man kan bara utmäta tillgångar som ägs av gäldenären och som kan säljas med ekonomisk vinst. I första hand är det kontanta medel som Kronofogden utmäter, och därefter banktillgodohavanden eller andra likvida tillgångar som till exempel skatteåterbäringen. I nästa steg vänder sig Kronofogden ofta till den skuldsattes arbetsgivare för en så kallad löneutmätning. Detta innebär att delar av de nästkommande lönerna ska gå direkt till Kronofogden. Om detta inte räcker för att betala tillbaka skulderna är nästa steg att sälja eventuella fonder eller aktier . Slutligen utmäts den lösa egendomen och allra sist den fasta.