För redovisningsbyrån|Driva Företag

Publicerad: 14 februari 2022|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Har du koll på nya visselblåsarlagen?

Den 26 januari hade vi glädjen att få lyssna på Arbetsmiljö- & Arbetsrättsexperten Milla Jonsson om den nya visselblåsarlagen. Under eventet så trillade det in en del frågor via vår livechat – superkul tycker vi! Nedan finner du en sammanställning över dessa tillsammans med svar från Milla.

Vad är en visselblåsning?
En visselblåsning är när en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter – ofta på den egna arbetsplatsen och som skulle kunna skada ett allmänt intresse. Exempelvis: Korruption, Vapensmuggling, Terrorism, Olaglig avlyssning, Åsiktsregistrering, Militära brott mot civila, Miljöbrott Sexuella trakasserier, Brister i omvårdnad och patientsäkerhet o dyl.

Gäller Visselblåsarlagen både privata företag, börsnoterade företag och kommuner?
Lagen gäller alla företag - små som stora. Både inom privat- som offentlig sektor.

Gäller Visselblåsarlagen även våra inhyrda chaufförer?
Ja, lagen omfattar inhyrd personal eller exempelvis fd. anställda.

Vi är en koncern med 4 dotterbolag i Sverige - vem av oss behöver ha ett Visselblåsarsystem? Alla?
Som koncernbolag kan man under vissa omständigheter dela kanal. Det beror på storlek av företaget samt även hur man kan hantera när det skickas in en visselblåsning. Som exempel att man kan ha en gemensam sida där man kan vilja via ex en rullgardin vilket bolag som det gäller. De som mottar visselblåsningen ska fortfarande upprätthålla anonymitet och sekretess. Sedan blir det även en fråga med vilket bolag som man kan dela informationen.

Vad händer om man inte följer Visselblåsarlagen?
Det som är nytt enligt den nya lagen är att man kan bli straffad om man bryter mot lagen. Straffet beslutas i domstol.

Vad gäller för företag med mindre än 50 anställda. Är det krav på att ha ett Visselblåsarsystem?
Ja, dock behöver det inte vara ett elektroniskt. Jag anser dock att just för mindre bolag är det extra viktigt att då upprätta en policy samt rutiner för vem som mottar visselblåsningen. Det kan vara en extern part, exempelvis en advokatbyrå. Orsaken är kopplad till att du ska kunna rapportera anonymt, skriftligt som muntligt. Håll utkik i Fack:app där vi lägger upp mer information kring mindre företag.

Vem kontrollerar att man följer Visselblåsarlagen inom företaget och externt?
Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheten för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.
Utöver Arbetsmiljöverket har även andra myndigheter fått i uppdrag att upprätta externa visselblåsarkanaler för visselblåsning. Arbetsmiljöverkets ansvar gäller både att övervaka att dessa myndigheter uppfyller sitt ansvar, men även missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde. Arbetsmiljöverket är en så kallad särskilt behörig myndighet, och inom ramen för det ska de lämna tydlig och lättillgänglig information om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden samt kontaktuppgifter till dessa. Dessutom ska Arbetsmiljöverket varje år sammanställa information från alla behöriga myndigheter och rapportera till EU-kommissionen.

Vårt bolag är färre än 50 anställda, vad har vi då för skyldighet?
För små- och medelstora företag kan det vara en svårt att förhålla sig till vad som förväntas. Enligt Visselblåsardirektivet från 2019 ska små företag erbjuda samma skydd när det kommer till visselblåsning. Det kan därför vara klokt att kontakta en extern part, exempelvis en advokatbyrå för att säkerställa att den anställde kan känna sig säker och förbli anonym om hen önskar. Dessutom är externa experter utbildade i att hantera rapporter på ett korrekt sätt och kan bistå ledningen i diskussioner, utredningar och uppföljning, om så behövs.

Om en digital funktion finns internationellt hos koncernmodern. Måste vi även ha en lokal funktion?
Arbetsgivare i privat sektor med 50 till 249 anställda föreslås kunna dela på de delar av systemet som omfattar mottagande av rapporter och utredningar av de förhållanden som rapporterats. Övriga delar av systemets funktioner såsom att ha kontakt med visselblåsaren eller lämna återkoppling till visselblåsaren får arbetsgivarna inte dela på. I koncerner ses varje aktiebolag som en separat arbetsgivare. Det går även att anlita en tredje part som sköter visselblåsar-kanalen för företagets räkning.

Kommuner och regioner föreslås få dela på visselblåsarsystemets alla funktioner med andra kommuner och regioner. Regeringen anser inte att direktivet ”lämnar något utrymme för en reglering som befriar bolag inom koncernen att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden”.

Krävs det samma rutiner av Visselblåsning även för små bolag som inte har kollektivavtal?
Visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen gäller alla företag vare sig kollektivavtal finns eller ej. Dock ska möjlighet finnas att göra avvikelser från reglerna om interna visselblåsarsystem genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Avvikelser får dock endast göras under förutsättning att avtalet respekterar de rättigheter som rapporterande och berörda personer har enligt visselblåsardirektivet.

Måste vi som arbetsgivare ha ett eget visselblåsarsystem eller kan vi lägga ut denna tjänst till annan aktör?
Som företag måste ni ha en tydlig policy samt rutiner som förklarar hur man ska gå tillväga om man vill visselblåsare. Om företaget väljer en extern mottagare, exempelvis en advokatbyrå måste en tydlighet finnas i hur dessa kan kontaktas. Att anlita en extern part kan vara klokt om man är ett litet företaget. De kommer att hjälpa mer med all dokumentation m.m.

Digital eller manuellt visselblåsarsystem - måste man kunna rapportera på flera olika sätt?
För att uppfylla lagkraven måste det finnas möjlighet att visselblåsare: muntligen, skriftligen eller exempelvis via en inspelning. Därtill måste det finnas möjlighet att upprätthålla anonymiteten hos den som visselblåsare. Antingen har man en elektronisk visselblåsare kanal eller kopplar på en extern part som får bli den som mottar visselblåsningen.

Om jag har anställda som praktikanter eller volontärer, gäller lagen även för dem?
Ja, visselblåsarlagen gäller även för dem.

Den gamla visselblåsarlagen som kom 2017 gäller den fortfarande tillsammans med den nya lagen?
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) upphäver lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Dock gäller fortfarande delar av den upphävda lagen i fråga om repressalier som har vidtagits före ikraftträdandet.

Vad är en intern rapportering kanal - respektive extern rapportering kanal?
En intern rapportering kanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt. Man ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.
Denna visselblåsarfunktion ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm. De behöriga personerna eller enheterna som utses till den interna rapporterings kanalen kan antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för detta för verksamhetsutövarens räkning.

Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela interna rapporterings kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter ska vara skyldiga att införa egna interna rapporterings kanaler. Kommuner och regioner ska få dela kanaler och förfaranden med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

Vad är en extern rapportering kanal/visselblåsarfunktion?
En extern rapportering kanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen. Den externa rapportering kanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Man kan visselblåsare direkt till en extern rapportering kanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan själv välja om han eller hon vill rapportera internt eller externt.

För att få bättre koll, ladda ner Checklistan här