Vad är Aktiebolagslagen?

Aktiebolagslagen gäller för alla aktiebolag och reglerar bland annat hur ett bolag startas, struktureras, drivs och avvecklas.

Läs mer om aktiebolagslagen

Lagen som reglerar aktiebolag

Aktiebolagslagen, förkortad ABL, syftar till att skydda bolaget, inklusive aktieägare, kunder, leverantörer och andra involverade parter genom bestämmelser om hur bolaget ska skötas. Lagen reglerar viktiga punkter i bolagsordningen och innehåller även bestämmelser för hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev. I ABL finns beskrivet hur bolagets ledning ska se ut och vilka krav som ställs på ledningsgruppen. Vidare innefattar aktiebolagslagen olika regler och riktlinjer för hantering av lån till och från aktieägare. Lagen reglerar även bestämmelser som gäller vid eventuell fusion, det vill säga överlåtelse av det egna bolaget, eller övertagande av ett annat bolag. Dessutom reglerar ABL när och hur ett aktiebolag kan försättas i konkurs.

ABL – aktiebolagens viktigaste lag

Det är viktigt att ledamöterna i bolagets styrelse, den verkställande direktören och eventuell revisor känner väl till ABL för att förstå vad som förväntas gällande bolagsordning, struktur och hantering av bolaget i allmänhet. ABL är aktiebolagens viktigaste lag och en felaktig hantering av bolaget kan få allvarliga rättsliga påföljder.

Dispositiva regler utöver ABL

Utöver ABL finns även möjlighet för ägarna att själva utforma en struktur och ett regelverk som ska gälla för förvaltningen av bolaget. Dessa regler kallas för dispositiva regler och kan inte ersätta de regler som finns skrivna i ABL eller andra lagar. Däremot kan de tas in som ett extra regelverk i bolagsordningen. Undantag gäller vid aktieägaravtal där man i vissa avseenden kan ha andra bestämmelser än det som står i ABL. I dessa fall kan aktieägaravtalets bestämmelser ha företräde för det som står angivit i bolagsordningen.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.