Vad är Emission?

Emission är en utgivning av finansiella instrument, till exempel aktier, för att få in kapital i ett företag.

Emission – emittering av aktier

Vid en emission ger företaget ut värdepapper, ofta i form av aktier , till ett överenskommet pris. Beslut om emission fattas av företagets styrelse . Syftet med en emission kan vara att finansiera företagets verksamhet, till exempel vid en uppstart, en möjlig expansion eller för att klara en svår ekonomisk situation. En emission ska registreras hos Bolagsverket.

Olika former av emission

  • En nyemission betyder att företaget ger ut nya aktier. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. En nyemission kan innebära en utspädning av värdet på de befintliga aktierna, och att en aktie (efter emissionen) representerar en mindre andel av företaget. De nya aktierna kan köpas av redan befintliga ägare eller av nya ägare. Befintliga ägare tilldelas så kallade teckningsrätter, en företrädesrätt, före nyemissionen som sedan löses in mot nya aktier till det pris man kommit överens om.

  • En kvittningsemission är en typ av nyemission men istället för utgivning av nya aktier till ägarna används emissionen för att betala av företagets skulder .

  • Vid en apportemission tecknar företaget nya aktier med kapital som finns bundet i maskiner, annan utrustning eller med andra aktier. Både apportemission och kvitteringsemission resulterar i en utspädning av aktiernas kvotvärde, det nominella värdet .

  • Vid en fondemission sker ingen utspädning av företagets aktier. En fondemission är en upparbetad vinst , till exempel en utebliven aktieutdelning till ägarna, som höjer värdet på befintliga aktier. Företagets aktier ökar i värde men företaget får inte in nytt kapital då det är det egna kapitalet som använts.

  • Vid en split delas aktierna upp i mindre delar och aktiernas kvotvärde sjunker.

  • Vid en omvänd split läggs aktierna samman. Kursen på aktierna ökar medan antalet aktier sjunker. Split och omvänd split görs för att aktierna ska bli mer attraktiva och lätta att handla med.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.