Vad är Likvidator?

En likvidator är en person som utses av Bolagsverket eller tingsrätten och har i uppgift att avveckla ett aktiebolag.

Vad gör en likvidator?

För att kunna genomföra en likvidation av ett aktiebolag behövs en likvidator. Personen utses av Bolagsverket, i vissa fall tingsrätten. En likvidator ansvarar för all kontakt med Bolagsverket, samt vad som behövs för att kunna likvidera aktiebolaget. För att en likvidator ska kunna utföra sitt arbete behöver personen rätt till att skriva under i företagets namn, därför tar likvidatorn över styrelsens , VDs och eventuella firmatecknares arbete. Detta betyder att likvidatorn även får rätt till att kalla till bolagsstämma, ingå avtal och betala skulder. En likvidator utses för att avveckla aktiebolaget och har olika uppgifter bland annat att skapa en årsredovisning och lämna in den, sälja bolagets tillgångar så likvida medel finns, betala bolagets skulder, ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket och fastställa balans- och resultaträkningen.

Vem kan vara likvidator?

Det är Bolagsverket som bestämmer likvidator, med undantag för när domstolen beslutar om likvidation då är det tingsrätten som utser en likvidator. Vid en frivillig likvidation finns det möjlighet för bolagsstämman att lägga fram ett förslag på en likvidator, men då behöver personen uppfylla alla krav som ställs för att kunna vara likvidator. Personen som föreslås behöver vara minst 18 år fyllda och inte ha näringsförbud , vara i konkurs eller ha en förvaltare. Utöver det behöver även personen ha god kunskap om företaget som ska likvideras och ha tidigare erfarenhet av likvidationer. Bolagsverket vill att personen som föreslås är oberoende, det betyder att personen inte får ha eller har haft inflytande i bolaget – till exempel en person som tidigare har varit en del av ledningen eller är revisor för bolaget.

Likvidator arvode

En likvidator har rätt till ersättning för arbetet. Grundbeloppet för likvidatorns arbete fastställs varje år av regeringen. Utbetalningen görs av Bolagsverket eller aktiebolaget beroende på likvidationen. Bolagsverket betalar ut likvidatorns arvode vid tvångslikvidation, om bolaget gått i konkurs eller om Bolagsverket har utsett en annan likvidator än den personen som bolagsstämman föreslog. Är det en frivillig likvidation är det aktiebolaget som står för likvidatorns arvode.