Vad är Näringsverksamhet?

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

Läs mer om näringsverksamhet

Näringsverksamhet drivs av näringsidkare

En näringsverksamhet är en verksamhet av ekonomisk art. Den drivs yrkesmässigt och självständigt av en näringsidkare. Tre krav ska vara uppfyllda för att verksamheten ska klassas som näringsverksamhet. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. Med självständighet menas att verksamheten drivs som en egen verksamhet, inte att du är anställd för att utföra ett arbete. Med vinstsyfte menas att den ska drivas med vinst även om det inte alltid uppfylls och med varaktighet menas att den ska drivas regelbundet under en längre period. Uppfylls inte dessa tre krav är det en hobbyverksamhet eller en uppdragsinkomst.

Olika sätt att driva näringsverksamhet

När du ska starta en näringsverksamhet eller om din hobby ska övergå till en näringsverksamhet ska du registrera ett företag. En näringsverksamhet kan bedrivas i olika företagsformer. De vanligaste formerna är enskild firma och aktiebolag. En enskild firma drivs av en person och inte är en självständig juridisk person. Den enskilde näringsidkarens personnummer är företagets organisationsnummer och hen är ansvarig för företagets alla förpliktelser. Ett aktiebolag bildas av en eller flera ägare och är en egen juridisk person. Ägarna är alltså inte personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden. Andra företagsformer är handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. En näringsidkare som driver en näringsverksamhet kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder och en näringsidkare måste alltid förhålla sig till de regler och lagar som finns, till exempel är en näringsidkare alltid bokföringsskyldig.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.