Vad är Prokura?

Prokura är en handelsfullmakt som ger en person behörighet att företräda ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskilt företag.

Prokura, en slags fullmakt

En prokura är en handelsfullmakt som kan utfärdas av ett handelsbolag , kommanditbolag och en enskild näringsidkare . Prokuran kan ställas till en fysisk eller juridisk person . Fullmakten ger ombudet behörighet att företräda bolaget i allt som rör näringsverksamheten utom överlåtande eller en inteckning av fast egendom och tomträtt – då behövs ett särskilt bemyndigande. När ett handelsbolag använder prokura måste samtliga bolagsmän utfärda och underteckna den. En prokura kan också ges till mer än en person och kallas då för kollektivprokura. För att prokuran ska vara giltig inför domstol och andra myndigheter måste den vara skriftlig. En prokura innehåller inga begränsningar som en vanlig fullmakt kan ha. En fullmakt kan till exempel ge ett ombud möjligheten att företräda företaget i vissa ärenden såsom bank- och postärenden. Motsvarigheten till en prokura för ett aktiebolag är generell fullmakt.

Fullmaktshavare – prokurist

Den som meddelar prokura kallas fullmaktshavare. Ibland används även termen huvudman. Den som får möjlighet att företräda bolaget kallas prokurist . En prokurist kan inte överlåta prokuran till en tredje part. När en prokurist företräder bolaget görs ofta tillägget ”per prokura” eller förkortningen ”p.p.”.

Prokuristens behörighet och befogenhet

I prokuralagen finns regler och bestämmelser som rör prokuristen, behörigheter och befogenheter. Det finns egentligen inga särskilda begränsningar för en prokurist behörighet utom, som tidigare nämnts, överlåtande eller en inteckning av fast egendom och tomträtt. En prokura kan registreras hos Bolagsverket för att prokuristen enklare ska kunna styrka sin behörighet.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.