Vad är Vederlag?

Vederlag är en ersättning för en utförd prestation, till exempel lön.

Ersättning för en utförd prestation

Vederlag är en ersättning som ges för en utförd prestation. Det kan vara i form av pengar som till exempel lön för ett utfört arbete eller betalning för en produkt eller rättighet. Det kan också vara i form av en motprestation. Begreppet vederlag används i många olika sammanhang. Här ska vi titta på hur det används i samband med en företagsfusion, ett så kallat fusionsvederlag, och hur det används i samband med uppsägning av en tjänst, ett så kallat avgångsvederlag.

Fusionsvederlag vid en bolagsfusion

När ett aktiebolag tar över alla tillgångar och skulder i ett annat bolag brukar man prata om en fusion . Efter fusionen upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation . Fusionsvederlag är ersättningen som det övertagande bolaget betalar till ägarna av det överlåtande bolaget. Vederlaget i samband med en fusion kan vara aktier i bolaget och/eller kontanter. Hälften av fusionsvederlagets sammanlagda värde måste vara aktier. Ägarna kan även avstå från vederlag om samtliga aktieägare är överens.

Avgångsvederlag vid en uppsägning

En ekonomisk kompensation till en arbetstagare utöver lagenlig uppsägningslön räknas som ett avgångsvederlag. En arbetsgivare har ingen skyldighet att betala avgångsvederlag. Det är något som regleras i en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett företag kan till exempel vilja få till ett avgångsvederlag för att kunna gå runt turordningsreglerna i LAS eller för att kunna säga upp en anställd även om det inte finns sakliga skäl. Ett avgångsvederlag är alltså alltid frivilligt. En arbetsgivare behöver inte betala ut ett avgångsvederlag, och en arbetstagare behöver inte acceptera ett avgångsvederlag. Under den tid arbetstagaren får avgångsvederlag har denne inte rätt till annan arbetslöshetsersättning. Avgångsvederlag jämställs nämligen med lön.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.