Bokföring

Publicerad: 13 januari 2020|Senast uppdaterad: 20 mars 2023

Så gör du bokslut och årsredovisning (steg för steg)

Klossar som bildar ordet guide
Din bokföring för året måste sammanställas efter ditt räkenskapsår är slut. Men hur gör du ett bokslut? Och vilken typ av bokslut ska ditt företag göra? Beroende på vilken typ av företag du driver, samt företagets storlek, ska du upprätta ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. Vi berättar vad du bör tänka på innan du skickar in.

Vad är ett bokslut?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum , för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Vilken typ av bokslut gäller för ditt företag?

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag ska du göra en årsredovisning, som du sedan skickar till Bolagsverket. Vad för uppgifter som krävs beror på om ditt företag räknas som ett stort eller litet bolag. För att räknas som ett stort bolag ska minst två av dessa tre kriterier uppfyllas:

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.

  Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.

  Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Enskild firma

Grundregeln för bokslut i enskild firma är att du ska göra ett så kallat förenklat årsbokslut om din omsättning inte överstiger 3 miljoner. Om omsättningen är högre än så krävs en årsredovisning.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

Om du har någon av dessa bolagsformer ska du upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagets storlek. Ett handels- eller kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som ägare, ska avsluta redovisningen med en årsredovisning.

Ekonomisk förening

Driver du en ekonomisk förening ska du alltid upprätta en årsredovisning och ha en revisor.

En årsredovisning ska upprättas senast 7 månader från räkenskapsårets slut, och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse. En årsredovisning ska även innehålla tilläggsupplysningar som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen, till exempel information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Den ska skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Guide för att göra bokslut och årsredovisning

Är du osäker på hur du ska göra din årsredovisning eller ditt bokslut? Vår guide hjälper dig att göra rätt, steg för steg.

Steg 1: Förberedelser inför bokslutet

Redan flera veckor före bokslutsdagen kan du förbereda årshantering, kontrollera styrelse och att alla grunddata finns samt är korrekta i bokslutsprogrammet.

 • Börja med avstämning av konton med få transaktioner och där det inte kommer att vara några fler rörelser

 • Samla ihop fakturor för nyanskaffade inventarier och uppdatera anläggningsregistret.

 • Har du ett lager som måste inventeras är det bra att planera arbetet i god tid. Lägg upp rutiner och förbered de medarbetare som ska vara med vid inventeringen.

 • Håll dina leverantör- och kundreskontralistor uppdaterade. Finns det gamla fakturor som inte är betalade trots upprepade påminnelser bör dessa kanske reserveras som osäkra? Finns det gamla kreditfakturor i leverantörsreskontran bör du kontakta leverantören och få det utagerat i god tid innan balansdagen.

 • Håll koll på skattereglerna! Är det ett fåmansbolag? Hur ser gränsvärdena ut och vad är mest förmånligt?

Några dagar innan bokslutsdagen är det dags att gå igenom följande:

 • Var uppmärksam på de fakturor som kommer i år, men som avser kommande räkenskapsår. Periodisera dina fakturor direkt.

 • Rensa anläggningsregistret – kanske finns det fullt avskrivna inventarier som inte längre finns kvar i verksamheten som bör rensas bort?

 • Finns det anställda med pensionsförsäkringar? Samla ihop underlag för dina pensionsinbetalningar och håll koll på vilka av dessa som är löneskattegrundande. Spara en kopia på underlagen till beräkningen av löneskatt vid bokslutsdagen.

Steg 2: Gå igenom balanskonton

Det första du ska göra nu är att gå igenom alla balanskonton, som är alla de konton som ingår i balansräkningen. Det här är de konton som visar verksamhetens eget kapital, tillgångar och skulder.

I BAS-kontoplanen är balanskontona numrerade 1000–2999. De som börjar med siffran 1 är tillgångar, medan startsiffran 2 är skulder och kapital. Kontona delas upp i två klasser: tillgångskonton och skuldkonton, som ökar respektive minskar på debet och kreditsidan. Vid räkenskapsårets slut ska båda delarnas summor vara identiska – alltså i balans.

Vilka konton och kontoserier du ska använda dig av beror delvis på din verksamhet. Du behöver kontrollera att dina saldon på dina konton för arbetsgivaravgifter, skatt och moms stämmer. Det gör du enklast genom att jämföra dina underlag från Skatteverket och banken med aktuella saldon på skattekontot och bankkontot. Se till att du vet vad ditt kontosaldo består av och att värdena är korrekt.

Steg 3: Bokslutsdispositioner

Det finns vissa dispositioner du får göra för att skjuta upp beskattning av resultatet till ett senare tillfälle. På så sätt kan du jämna ut resultatet och beskattningen mellan olika år, t.ex. genom att kvitta vinst ett år mot förlust ett annat. Dina tillgängliga alternativ beror på vilken företagsform du har. De vanligaste bokslutsdispositionerna är:

 • Periodiseringsfond – Fysiska personer, inklusive delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare (enskild firma) får sätta av upp till 30% av inkomsten i näringsverksamheten. Juridiska personer (som aktiebolag) får avsätta upp till 25% av det skattemässiga resultatet.

 • Koncernbidrag – Koncernbidraget innebär att du kan flytta ett överskott från ett bolag till ett annat bolag som ingår i samma koncern. På så vis kan vinst i ett bolag kvittas mot förluster i ett annat för att minska den totala beskattningen.

Kolla upp aktuella regler och vad som gäller för dig på skatteverkets hemsida .

Steg 4: Beräkna och bokför skatt på årets resultat

När du gått igenom din balansräkning och gjort de justeringar som du ska göra kan du sammanställa resultatet före skatt, vilket är summan av din resultaträkning, bortsett från eventuella skatter. Det här kallas för det ”skattemässiga resultatet” och skiljer sig från det ”bokföringsmässiga resultatet”, som är företagets resultat innan justeringar gjorts.

Utgångspunkten för det skattemässiga resultatet är alltså årets resultat före bokslutsdispositioner, minus eventuella bokslutsdispositioner du använde dig av. Ej avdragsgilla kostnader och schablonintäkt på periodiseringsfonder ökar det skattemässiga resultatet, medan outnyttjat underskott från föregående år och ej skattepliktiga intäkter sänker resultatet.

Runda av ditt skattemässiga resultat nedåt till närmaste tiotal så har du företagets beskattningsbara inkomst. Inkomsten multipliceras med aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 20,6% (gäller från inkomståret 2021).

Efter detta ska du bokföra skatten som en kostnad. Sedan kan du sammanställa resultaträkningen.

Steg 5: Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning

Nu har du kommit till den punkt då du ska sammanställa bokslutet. Bokslutet ska skrivas under av alla styrelseledamöter om ditt bolag har en styrelse, den enskilde näringsidkaren, eller alla delägare om du har ett handelsbolag.

Om ditt företag ska upprätta en årsredovisning (läs mer om vad som gäller för just ditt företag under rubriken ”Vilken typ av bokslut gäller för ditt företag?), så ska den skickas in till Bolagsverket.

När allt är klart är det dags att bokföra årets resultat. Årets resultat är verksamhetens vinst eller förlust under verksamhetsåret och summan av alla intäkter och kostnader.

När ska årsredovisning och bokslut lämnas in?

Senast sju månader efter räkenskapsårets slut ska årsredovisningen kommit in till Bolagsverket. För att ta reda på vilket datum som gäller ditt företag, kolla in Bolagsverkets hemsida . Datumen gäller aktiebolag.

Om du är enskild näringsidkare (enskild firma) behöver du inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om inte näringsverksamheten räknas som ett större företag. Detsamma gäller handelsbolag, med tillägget att årsredovisning ska upprättas och skickas in om bolaget har minst en juridisk person som delägare.

Några tips på saker att tänka på kring årsredovisningen:

 • Lämna in årsredovisningen i tid och slipp förseningsavgiften. Det finns ingen laglig möjlighet att förlänga tiden.

 • Det måste finnas ett fastställelseintyg på årsredovisningen, som är underskrivet i original av styrelseledamot eller vd. Läs mer på Bolagsverkets hemsida .

 • En del företag behöver inte lämna in en revisionsberättelse samtidigt som årsredovisningen. Du kan läsa mer här vad som gäller dig .

 • Skicka bestyrkta kopior på årsredovisningshandlingarna. Det betyder att det ska finnas minst en person som intygar att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska vara undertecknat i original.

Bokslut i Fortnox

Tar du en hjälpande hand från en redovisningsbyrå vid bokslutet? Eller har du kanske tillräckligt med kunskaper för att ta hand om det själv? Oavsett vilken väg du väljer finns det bra lösningar för att göra bokslut när du har din bokföring i Fortnox.

Om en redovisningsbyrå hjälper dig görs bokslutet direkt i programmet via Fortnox Bokslut & Skatt  – en bokslutstjänst för redovisningsbyråer, helt inbyggd i ditt Fortnox. Samarbetar du inte med en redovisningsbyrå idag kan du leta upp en byrå nära dig .

Gör du bokslutet på egen hand har Fortnox integrationer med ett antal olika bokslutsprogram – däribland Agoy, som ligger bakom vår egen tjänst för redovisningsbyråer Fortnox Bokslut & Skatt. Genom att integrera ditt Fortnox med valfritt bokslutsprogram förs information sömlöst över mellan systemen, så att bokslutet går enkelt och smidigt. Läs mer om våra integrationer här .

Vill du lära dig mer om företagande?

Vi vill ge dig som företagare inspiration i med- och motgång och kunskap när något känns svårt. På så sätt kan du känna dig tryggare i ditt entreprenörskap. Därför har vi lanserat Fortnox Företagsguide . Där kan du bland annat lära dig mer om bokföring, fakturering och löneadministration.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.