Driva Företag|7 januari 2021|Uppdaterad: 5 juli 2022

Nya lagar och regler 2021

En lagbok med 2021 på
Nytt år innebär nya lagar. Under inkomståret 2021 utvidgas rut-avdraget och taket höjs, en tillfällig pandemilag införs, och bolagsskatten sänks. Här listar vi några av de nya lagar och regler som börjat och börjar gälla under 2021, och som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på. Observera att en del lagar är tillfälliga med anledning av Covid-19.

Nyheter 2021

Växa-stödet görs permanent

Från och med 1 januari 2021 är det så kallade växa-stödet permanent. Stödet innebär att ett enmansföretag får nedsatta arbetsgivaravgifter när företaget anställer sin första medarbetare. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.

Rut-avdraget utvidgas och taket höjs

Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår från 1 januari 2021. Rot-avdraget får dock högst uppgå till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Rut-avdraget utvidgas med nya tjänster:

  • Hjälp med möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster omfattas ej.

  • Transport av bohag till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning. Även transport till och från magasinering ingår.

  • Tjänster som avser enklare tillsyn av bostad, till exempel fjällstuga eller sommarhus.

  • Tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, inklusive transport.

  • Torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt.

 
Arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av beloppet, inklusive moms, för den utförda tjänsten i dess helhet.

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av maj 2021 på grund av fortsatt spridning av covid-19.

Lagen innebär bland annat att den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att trängsel undviks och att verksamheten organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.

Tillfällig pandemilag införs

Från och med den 10 januari 2021 gäller en ny, tillfällig pandemilag. Lagen, som gäller fram till den sista september 2021, ger regeringen möjlighet att till exempel stoppa kollektivtrafik eller fatta beslut om att stänga butiker och shoppingcenter. Vid privata sammankomster, till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut, införs en gräns om max 8 personer. Till skillnad från tidigare rekommendationer är det nu straffbart att bryta mot förbuden.

Minoritetsskyddet utökas i aktiebolag och ekonomiska föreningar

En särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier eller minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna. Den som har ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare ska i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för de kostnader bolaget eller föreningen har för den särskilda granskaren. Ägarna i ett aktiebolag får större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, när en fråga om inlösen av minoritetsaktier ska prövas.

Detta gäller från och med 1 januari 2021.

Ny kategori av taxitrafik börjar gälla

Från och med den 1 januari 2021 införs en ny kategori av taxitrafik som enbart ska få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Den nya kategorin av taxitrafik kommer att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som funnits tidigare. Betalningen ska göras till den beställningscentral för taxitrafik som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller tillståndshavarens medverkan.

Lagändringar inom skatteområdet

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. 2018 beslutade riksdagen om en sänkning av bolagsskatten i två steg: Mellan 2019 och 2020 till 21,4 procent och nu sker det andra steget i och med att bolagsskatten från och med 2021 sänks till 20,6 procent. Skatten på expansionsfond för enskild firma följer nivån för bolagsskatten. Denna sänkning sker dock inte stegvis, utan i ett enda steg 2021.

Beskattningen för inhyrd utländsk personal ändras

Från och med den 1 januari 2021 ska en arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige beskattas i Sverige när personen utför arbete för en verksamhet här. Den så kallade 183-dagarsregeln kommer inte kunna tillämpas när det gäller uthyrning av arbetskraft. Mycket korta arbetstillfällen kan utgöra undantag.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 ersätter en ny skattereduktion för installation av grön teknik flera tidigare stöd. Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av kostnaderna för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per beskattningsår.

Skattesänkningar för personer över 65 år

Från och med den 1 januari 2021 förändras det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

För de som har inkomster som överstiger cirka 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras.

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Företag får under 2021 en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Den skattereduktion som kan begäras är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och reduktionen görs i inkomstdeklarationen 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Tidsgränsen för expertskatt utvidgas

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan från och med årsskiftet få en skattelättnad under högst fem år av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Tidigare har denna möjlighet funnits under de tre första åren. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. Utvidgningen gör att de svenska reglerna ligger mer i linje med de tidsgränser som gäller i andra europeiska länder, till exempel Danmark och Finland.


Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.