Driva Företag

Publicerad: 19 januari 2022|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Nya lagar och regler 2022

Block som visar 2022.
Nytt år innebär ofta en hel del nya lagar och regler att ta hänsyn till – så även i år. Vi har sammanställt ett antal nyheter som tillkommit i samband med årsskiftet 2021/2022, och som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på.

Nyheter 2022

Reklamskatten avskaffas

Från och med 1 januari 2022 upphävs lagen om skatt på annonser och reklam. Reklamskatten, som idag betalas av exempelvis idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på matchställ och dylikt, har tidigare sänkts i olika steg. Nu avskaffas den helt.

Skattereduktion för inventarier anskaffade 2021

Tillfällig lag som gäller från och med 1 januari 2022, och som föreslås upphöra vid utgången av 2024. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet och har köpt maskiner och inventarier under kalenderåret 2021 kan ha rätt till skattereduktion. Detta förutsatt att inventarierna finns kvar i verksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Skattereduktionen uppgår till 3,9%.

Läs mer hos Skatteverket.

Visselblåsarskydd

17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. Syftet med den är att förhindra korruption och lagbrott, samt att skydda visselblåsare i större utsträckning jämfört med tidigare lagstiftning.

Läs mer om den nya visselblåsarlagen i vår blogg .

Skattelättnad för cykelförmån införs

För att främja ökad cykelpendling införs en lättnad i förmånsskatten kring användandet av cyklar som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. De nya reglerna innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning endast till den del av värdet som överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Reglerna gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar, och förutsatt att erbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda på företaget. Ändringen gäller från och med 1 januari 2022.

Regler om skattelättnad av personaloptioner utvidgas

Redan tidigare har det funnits förmånliga skatteregler för personaloptioner. Dessa utvidgas från och med 1 januari 2022 så att de kan användas av fler företag enligt nedan:

  • Gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget höjs från 50 till 150

  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 miljoner till 280 miljoner kronor.

Även styrelseledamöter och -suppleanter omfattas från och med ändringen av reglerna. Ytterligare en ändring är att personaloptioner kan nyttjas för förvärv av antingen en andel eller en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel, med syfte att förenkla administrationen kring detta. Personaloptioner kommer även genom lagändringen kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Enklare regler vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Från och med 1 januari 2022 införs nya, förenklade regler om skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Ändringen innebär att avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter ska göras på samma sätt som tjänsteresor.

För att omfattas av de nya reglerna får anställningen eller uppdraget vara max en månad, samt att avståndet mellan uppdragstagarens bostad och arbetsplats är längre än 50 kilometer.

Avdragsrätten för gåvor utökas

Beloppsgränsen för gåvor höjs från 6 000 kronor till 12 000 kronor. Det innebär att skattereduktionen för gåvor maximalt kan uppgå till 3 000 kronor.

Jobbskatteavdraget förstärks

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion för arbetsinkomst som görs på din arbetsinkomst. Den får endast räknas av mot din kommunala inkomstskatt, och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Från och med 2022 förstärks avdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kronor per månad. Jobbskatteavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller, löntagare behöver därför inte själva ansöka om avdraget.

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks

Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning ändras så att den i princip motsvarar hur ett vanligt jobbskatteavdrag beräknas. Tidigare har det funnits en klyfta mellan dessa. I praktiken innebär det att personer med sjuk- och aktivitetsersättning beräknas få en genomsnittlig skattesänkning på cirka 10 000 kronor per år.

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Om en arbetsgivare blivit återbetalningsskyldig för preliminärt stöd vid korttidsarbete på grund av att anmälan om avstämning kommit in för sent ska denne i vissa fall ha möjlighet lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete, enligt nya regler från och med 1 januari 2022.

För att ha möjlighet till detta krävs att följande kriterier är uppfyllda:

  • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

  • Anmälan om en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022.

  • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft.

Läs mer och skicka in anmälan hos Tillväxtverket.

Definitionen av fåmansföretag kompletteras

För att det inte längre ska vara möjligt att kringgå 3:12-reglerna genom ägarstiftelser har definitionen av fåmansföretag och utomståenderegeln för ägare i fåmansföretag kompletterats.

Krav på klimatdeklaration för nya byggnader

Från och med 1 januari 2022 införs ett krav på klimatdeklaration för nya byggnader. Det är byggherren som ansvarar för att upprätta samt lämna in en klimatdeklaration i samband med att en ny byggnad uppförs. Deklarationen ska återge den klimatpåverkan som uppstått i samband med uppförandet av uppbyggnaden.

Nedsättningen av energiskatt på bränslen slopas i vissa sektorer

Skattenedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer sänktes från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021. Från och med 1 januari 2022 slopas den helt, enligt plan.

Det innebär att full energiskatt tas ut på bränsle som används för uppvärmning och drift av stationära motorer inom tillverkningsindustrin, samt yrkesverksamhet inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Beslutet gäller inte drift av motordrivna fordon i nämnda verksamheter, och inte bränsleförbrukning i skepp och båt. Bränsleförbrukning inom stål- och gruvindustrin samt vid framställning av energiprodukter påverkas inte heller av regeländringarna.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.