Vad är Resultatrapport?

Resultatrapport är en rapport över ett företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en given period är företagets resultat.

Läs mer om resultatrapport

Resultatrapporten visar ett företags intäkter (kontoklass 3) och kostnader (kontoklass 4-8). En resultatrapport kan avse vilken period eller tidpunkt som helst som du valt att studera, jämfört med en resultaträkning som alltid avser årsbokslutet. Om intäkterna överstiger kostnaderna har företaget ett positivt resultat för den studerade perioden, vilket innebär att man gått med vinst. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat för perioden och man har istället gått med förlust. Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Om företaget går med vinst ska den bokföras som en kostnad i resultatrapporten och som en ökad skuld i balansrapporten. Skulle man istället gå med förlust bokförs det som en intäkt i resultatrapporten och som en minskad skuld i balansrapporten. Det kan tyckas omvänt, men tänk på att företagets resultat ses som en skuld till aktieägarna och vice versa.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.