Tjänsteavtal - Finansiella tjänster

1. Bakgrund

Det här avtalet, inklusive dess bilagor, (”Avtalet”) gäller när vi på Fortnox Finans AB, org. nr. 556949–9824, tillhandahåller tjänster till er.

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Fortnox” Fortnox Finans AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som kund.

2. Definitioner

Nedan listas en del ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.

Gäldenär Den part som ni eller vi (efter övertagande av fordran från er) har en lagligen grundad fordran på.

AnvändareDen person som ni har givit tillgång till Tjänsterna. Användare ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult.

Avtal Det här avtalet inklusive bilagor och underbilagor.

Kunddata Data som ni på något sätt, själv eller genom Användare, överlämnar till oss eller som vi annars får del av genom er användning av Tjänsterna.

Systemadministratör Den person som tecknat Tjänsterna för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.

Tjänsten eller Tjänsterna Den eller de program och tjänster som vi har kommit överens om att vi ska tillhandahålla er.

Finansieringsuppdraget Den Tjänst i form av finansieringsuppdrag som ni har gett oss i enlighet med villkoren i Avtalet.

3. Vad får ni när ni beställer Tjänsten?

Vilka tjänster omfattas av Avtalet?

Detta Avtal gäller för de Tjänster som ingår i vårt utbud av tjänster vid ingåendet av Avtalet.

Det gäller även för de tjänster som vi kan komma att erbjuda under avtalstiden.

Hur tillhandahåller vi Tjänsterna?

Vi tillhandahåller våra Tjänster i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med vad som gäller enligt delagar och förordningar som är tillämpliga.

Näringsidkare som har sitt säte utanför Sverige får som huvudregel inte använda våra Tjänster. Vi kan dock göra undantag i det fall utbetalningen ska ske till ett svenskt bankkonto eller om bolaget ingår i en koncern som har ett svenskt moderbolag.

Kan Fortnox anlita andra för att leverera Tjänsterna?

Ja, vi får anlita underleverantörer för att utföra uppdrag åt oss och därmed hjälpa oss att leverera Tjänsterna till er.

Vad gäller för förändring och utveckling av Tjänsterna?

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla Tjänsterna och vi avgör själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

Vi har också rätt att under avtalstiden förändra Tjänsterna. Om en sådan förändring förväntas innebära en större nackdel för er, till exempel ökade kostnader, så underrättar vi er senast 30 dagar innan förändringen genomförs. Ni har då rätt att säga upp Avtalet för de Tjänster som omfattas av förändringen. I sådant fall upphör Avtalet senast då ändringen börjar gälla eller en senare dag som ni anger i uppsägningen, dock senast 3 månader från det att ändringen började gälla.

Vi har också rätt att ta bort en Tjänst. Om en Tjänst tas bort underrättar vi er alltid senast 90 dagar innan Tjänsten tas bort. Avtalet upphör att gälla för den Tjänst som tas bort samma dag som Tjänsten tas bort.

4. Om finansieringsuppdraget

Vad omfattar ett Finansieringsuppdrag?

Finansieringuppdraget omfattar någon eller några av de uppdragstjänster som vi tillhandahåller, såsom fakturaköp med eller utan regress.

Ni förbinder er att omgående meddela oss varje förändring inom ert bolag som enligt lag ska anmälas till Bolagsverket eller som avser väsentlig ändring av det direkta eller indirekta ägarinflytandet i ert bolag.

Särskilda villkor gäller för Finansieringsuppdrag. Dessa villkor återfinns i nedan angivna bilagor till detta Avtal. De särskilda villkoren gäller tillsammans med övriga villkor i detta Avtal. Vid eventuell motstridighet mellan särskilda villkor och övriga villkor, har särskilda villkor företräde.

Bilaga 2 Fakturaköp – särskilda villkor och Bilaga 3 Betalservice – särskilda villkor finns i PDF:en nedan.

Hur skickar ni uppdrag till oss?

Vi tar vanligtvis bara emot enskilda Finansieringsuppdrag på elektronisk väg, enligt våra anvisningar. Vi behöver inte bekräfta till er att vi mottagit ett Finansieringsuppdrag innan vi utför Finansieringsuppdraget.

Kan vi tacka nej till uppdrag från er?

Vi har rätt att tacka nej till eller avbryta ett Finansieringsuppdrag om fordran som enligt vår uppfattning inte är lagligen grundad eller om indrivandet av fordran inte är i enlighet med god sed på marknaden.

Vilka typer av uppdrag tar vi inte emot som Finansieringsuppdrag?

Vi tar inte emot följande uppdrag:

 • uppdrag gällande parkeringsavgifter;

 • fordran som har preskriberats;

 • fordran som överlåtits till någon annan;

 • fordran mot någon som var under 18 år när fordran uppkom;

 • gällande fordran mot bolagsmän; och

 • uppdrag för utlandsregistrerade kunder;

För att vi ska tacka ja till ett Finansieringsuppdrag måste ni ha en registrerad fysisk adress och i det fall er huvudman äger mer än 25% av ert bolag så måste huvudmannen ha ett svenskt personnummer. Ni får inte heller finnas med på Svensk Handels varningslista.

Vilken fullmakt ger ni oss för att hantera Finansieringsuppdraget?

Genom att ingå det här avtalet ger ni oss en fullmakt att hantera det avtalade Finansieringsuppdraget på det sätt som vi finner lämpligt och ändamålsenligt inom ramen för Avtalet med tillämpliga bilagor, utan att vi behöver fråga er innan i varje enskilt fall. För att vi ska kunna utföra Finansieringsuppdraget på bästa sätt behandlar vi uppgifter från er, vilket också kan innebära att personuppgifter behandlas. Denna hantering specificeras närmare i personuppgiftsbiträdesavtalet (Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal finns i PDF:en nedan).

I vilka länder kan vi åta oss Finansieringsuppdrag?

Vi åtar oss bara Finansieringsuppdrag i Sverige och som huvudregel bara för näringsidkare som har sitt säte i Sverige. Vi kan dock göra undantag i det fall utbetalningen ska ske till ett svenskt bankkonto eller om bolaget ingår i en koncern som har ett svenskt moderbolag.

5. Vad har ni för skyldigheter avseende finansieringsuppdrag

Ni ansvarar för att svara på frågor om kundkännedom

Ni ansvarar för att svara på våra frågor gällande kundkännedom, såsom verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning. Vi betalar bara ut inbetalningar vi fått från en Gäldenär efter att vi tagit emot och registrerat era svar gällande kundkännedom.

Ni ansvarar för att lämna information relaterad till Gäldenären och fordran

Ni ska, om vi frågar efter det, kunna visa att ni har haft ett avtalsförhållande med Gäldenären vid den tidpunkt när fordran uppkom.

När ni skickar ett Finanseringsuppdrag till oss ansvarar ni för att ge oss all information om Gäldenären och fordran som vi tycker att vi behöver för att utföra Finanseringsuppdraget, särskilt uppgift om Gäldenären är konsument eller näringsidkare. Vi har rätt att be er inkomma med mer information för att komplettera de uppgifter ni lämnat. Först när vi tagit emot all information från er enligt vad som sägs här och vi har accepterat uppdraget är vi skyldiga att börja utföra Finanseringsuppdrag.

Ni ansvarar för att fordran i Finanseringsuppdrag ni skickat är lagligen grundad, att den dröjsmålsränta som anges är grundad på lag eller avtal samt att ni och Gäldenären är överens om fordran.

Ni ansvarar för att omedelbart meddela oss om Gäldenären har gjort en invändning mot fordran eller om Gäldenären helt eller delvis har betalat fordran till er.

Ni garanterar att informationen är korrekt

Ni garanterar att den information ni lämnar till oss är korrekt i alla avseenden.

Övriga skyldigheter avseende information

Ni ansvarar vidare för att informera oss om följande:

 • omständigheter om er och er ägare som kan vara av avgörande betydelse för er kreditvärdighet;

 • förändringar i er adress, ledning, styrelse och förändring i er ägarstruktur som kan innebära krav på åtgärder för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism;

 • om det sker några väsentliga förändringar i fråga om de varor och tjänster som ni säljer, eller om det namn som ni bedriver försäljning under ändras; eller

 • om det sker någon annan väsentlig förändring hos er.

Ansvar för eventuella krav som riktas mot oss

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsterna eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet.

Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

6. Vad är en systemadministratör och vad får en sådan göra?

Vad är en Systemadministratör och varför behövs det?

Systemadministratören är er kontaktperson i alla frågor som rör Tjänsterna och Avtalet.

Vad får Systemadministratören göra för er räkning?

Systemadministratören får bl.a. göra följande saker för er räkning:

 • beställa ytterligare Tjänster som inte kräver beställning från firmatecknare,

 • lägga till och ta bort Användare,

 • ge Användare behörighet att använda Tjänsterna, vilket gör att de får egna inloggningsuppgifter,

 • utse andra personer som också får agera som Systemadministratör, samt

 • ändra fakturamottagare på fakturor från Fortnox AB.

7. Fakturaservice

Hur skickar vi fakturor till Gäldenärer?

Vi utfärdar och skickar en faktura, antingen i elektronisk form eller i pappersform, till den Gäldenär som ni har angivit. I fakturan anges att betalning av fakturan med befriande verkan kan göras till vårt klientmedelskonto. Om vi inte får betalt, och Gäldenären inte har gjort en invändning mot fordran, driver vi fakturan vidare i påminnelsehantering enligt vad som anges i "19. Vad får vi göra med kunddata?”.

Vad gäller om en Gäldenär meddelar oss att denne invänder mot fordran?

Om en Gäldenär gör en invändning mot fordran så ska vi utan dröjsmål meddela er om det. Vi kan, förutsatt att det inte föreligger någon jävssituation, via våra samarbetspartners erbjuda er kontakt med juridiskt biträde för att driva kravet vidare med rättsliga medel.

8. Påminnelsehantering

Vi skickar vanligtvis en påminnelse till Gäldenären med ett tilläggskrav på påminnelseavgift. Ni har möjlighet att välja annan påminnelseprofil genom att kontakta oss.

9. Inkassohantering

Om vi inte får hela eller delar av Gäldenärens betalning och Gäldenären inte har invänt mot fordran så skickar vi ett inkassokrav till Gäldenären, med tilläggskrav på lagstadgad inkassoavgift.

10. Betalningsföreläggande

För fordringar som skickats via fakturaservice och som inte har bestritts och som inte betalats efter inkassoåtgärd ges ni möjlighet att låta fakturan gå vidare till indrivning.

Om vi inte lyckas delge Gäldenären en ansökan om betalningsföreläggande så frågar vi er om möjligheten att försöka delge Gäldenären utan att Kronofogden medverkar. Ni får i så fall stå för kostnaden för sådan delgivning.

Om Kronofogden har utfärdat hindersbevis och annan delgivning inte lyckats eller inte genomförts, överförs fordran till efterbevakning. Vi kan också komma att välja att fordran redan från början ska hanteras genom efterbevakning, till exempel om gäldenären har bristande betalningsförmåga.

11. Efterbevakning

Vad innebär efterbevakning?

Efterbevakning innebär att Finansieringsuppdraget handläggs genom att vi bevakar Gäldenärens betalningsförmåga och aktualiseras i enlighet med punkt 10. I de fall sådan kontroll visar att Gäldenären har betalningsförmåga kan vi besluta om att lämna efterbevakningsärendet till Kronofogden för förnyad ansökan om betalningsföreläggande, utan att vi behöver fråga er om godkännande i varje enskilt fall. Vi gör även avbrott i preskriptionstiden genom att skicka preskriptionsavbrytande betalningsanmaningar till Gäldenären. Vår ambition är att skydda er fordran mot preskription, men vi lämnar inte någon garanti från att fordran inte preskriberas.

12. Redovisning

Hur redovisas de medel som betalas in?

De medel som betalas in till oss för era fordringar ska hållas avskilda från våra egna medel. Vi för kundreskontra för er räkning och redovisar de medel vi inkasserat genom att ange kapital, ränta och kostnader, efter avdrag på kostnader, arvoden och utlägg enligt våra gällande rutiner.

Har ni möjlighet att ta del av uppgifter om redovisade medel?

Ni har insyn i ovannämnda kundreskontra genom inloggning i Fortnox.

Ni är själva ansvariga för redovisning och betalning av moms

I Finansieringsuppdraget ingår inte redovisning och betalning av mervärdesskatt avseende era fordringar på Gäldenärer, utan ni är ensamt ansvariga för att redovisa och betala mervärdesskatt till staten enligt gällande bestämmelser.

Vad händer med inbetalningar som inte kan matchas mot en faktura hos oss?

Om det inte anges korrekt OCR-nummer på en inbetalning så kan den inte kan matchas automatiskt mot rätt faktura. Sådana inbetalningar kommer vi manuellt försöka matcha mot rätt faktura. I de fall manuell kontroll inte leder till matchning kommer vi, om den som betalade in pengarna är känd för oss, att återbetala oplacerade medel till denne i enlighet med våra gällande interna riktlinjer.

Hur lång tid tar det innan vi betalar ut kundmedlen till er?

Vi betalar normalt ut kundmedel till er utan dröjsmål. Om vi inte fått tillräckligt med information för att kunna göra våra kontroller enligt gällande penningtvättslagstiftning kan det dock ta längre tid. Det gäller även om vi eller tredje part drabbas av driftstörningar.

13. Pris och betalning

Vad kostar det?

För Tjänsterna gäller de priser som anges här:  Fortnox Prislista

Kan Fortnox höja priset?

Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna.

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Ni har då möjlighet att inom tio (10) dagar säga upp Avtalet med oss med 30 dagars uppsägningstid.

Moms och andra eventuella avgifter

Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår för de Tjänster ni köper av oss.

Hur sker betalningen?

Vi har rätt att ta betalt för våra fordringar mot er genom att vi kvittningsvis tillgodogör oss beloppet ur de medel som vi inkasserat från era fordringar. Om ni har angivit ett konto för autogirodragningar kan vi kvittningsvis tillgodogöra oss beloppet även från det kontot. Vi har även rätt att göra det avseende era bolag som är inom samma koncern, om ägandet är hundraprocentigt (moder-, syster- eller dotterbolag) och båda bolagen är kunder hos oss.

När ska betalning ske och vad händer om ni betalar för sent?

Om ni inte har använt vår tjänst inom nittio (90) dagar så har vi rätt att begära in betalning från er för avtalade kostnader, arvoden, utlägg och avgifter som vi inte har kunnat kvitta mot inkasserade medel. Betalningen ska se utan dröjsmål från det att vi anmodat er att betala. Om betalning inte sker inom 21 dagar från vår betalningsanmodan, har vi rätt att driva in fordran enligt den summariska processen. Dröjsmålsränta och inkassoavgift kan tillkomma om fakturan skickas till inkasso.

Ska betalning ske även om Avtalet sägs upp?

Uppdrag som är pågående när Avtalet sägs upp ska vi fullfölja och vår rätt att erhålla betalning enligt vid var tid gällande prislista samt vår rätt till kvittning bibehålls för sådana uppdrag.

14. Vad gäller om vi gör något fel när vi utför tjänster eller finansieringsuppdrag?

Vilka fel ansvarar vi för?

Vi ansvarar för fel i utförandet av Tjänst eller Finanseringsuppdrag förutsatt att felet beror enbart på oss.

Vilka fel ansvarar vi inte för?

Vi ansvarar inte för fel som beror på er, era anställda, Användare, eller någon annan som vi inte ansvarar för, till exempel andra leverantörer som ni har ingått avtal med som är kopplade till våra Tjänster.

Förutsättningar för att vi ska åtgärda fel

För att vi ska vara skyldiga att åtgärda fel som vi ansvarar för måste nedanstående punkter vara uppfyllda:

 1. ni hör av er till oss och anmäler felet inom 30 dagar efter det att ni upptäckte eller borde ha upptäckt felet, och

 2. ni ser till att vi får den information som vi behöver för att kunna hantera felet, och

 3. felet anses vara av inte oväsentlig betydelse för gemene kund.

Om förutsättningarna är uppfyllda kommer vi att åtgärda felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.

Att internet inte fungerar är inte ett fel

Eftersom våra Tjänster är beroende av internet kan problem med internet så som avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren medföra att Tjänsten inte fungerar som den ska. Eftersom problem med internet ligger utanför vår kontroll är detta inte ett fel i Tjänsten.

Fortnox ansvarar inte för andra fel än vad som anges här

Det som anges om fel i det här avsnittet är Fortnox enda ansvar med anledning av fel i Tjänsterna.

15. Vad kan man bli skadestånsskyldig för och finns det några begränsningar av ansvaret

Kunds ansvar

Ni ska ersätta oss för skador som vi lider på grund av att ni eller era Användare genom försumlighet använt Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss.

Finns det någon begränsning i Fortnox ansvar?

Ja, vårt sammanlagda ansvar är begränsat till så kallad direkt skada. Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa kan vi, under löpande period om 12 månader, maximalt bli skyldiga att betala ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.

Vi ansvarar inte för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller produktion.

Vi ansvarar bara för skador gentemot er. Vi ansvarar inte gentemot andra, till exempel Användare, era anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

När ska eventuell skada senast anmälas?

Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen till den andra parten. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom 2 månader efter att omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts.

16. Omständigheter utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla Avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss. Exempel på sådant kan vara arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

17. Vilka uppgifter får inte lämnas ut(Sekretess)

Vad har vi för skyldigheter avseende sekretess?

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att inte lämna ut viss information till någon annan.

Vilken information får inte lämnas ut (så kallad Konfidentiell Information)?

Den information som inte får lämnas ut (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet. Det spelar ingen roll om informationen är skriftlig eller inte. Det spelar inte heller någon roll om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under detta Avtal.

Information ses dock inte som Konfidentiell Information om det kan visas att:

 • informationen är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom att den av oss som mottagit informationen av den andra har brutit mot sekretessen,

 • någon av oss på egen hand tagit fram informationen innan ingåendet av Avtalet och den parten inte har fått informationen genom direkt eller indirekt överträdelse av Avtalet,

 • någon av oss behörigen har fått tillgång till informationen från någon annan, utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denna andra part, samt

 • någon av oss, utan att vara bunden av sekretess, redan kände till informationen när den mottogs från den andra av oss.

Finns det några undantag från sekretessen?

Ja, oavsett vad som anges ovan om sekretess har vi rätt att lämna ut den Konfidentiella Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till Fortnox koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

 • information om vilka ni är,

 • annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsterna, samt

 • information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartners som

  tillhandahåller tjänster som har samband med våra Tjänster ska kunna leverera

  och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har vidare alltid rätt att informera ett företag om att de har ett konto hos oss.

Konfidentiell Information får inte användas för andra syften

Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

Information som någon av oss är skyldig att lämna ut

Vi har båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information som vi är skyldiga att lämna ut enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler. Vi har också båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till misstanke om brott för vilket fängelse är en möjlig påföljd.

Sekretessförbindelse för anställda m.m.

Vi ska båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet med det som anges om sekretess i det här avsnittet. Vi ska även ansvara i förhållande till varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

18. Behandling av personuppgifter

Hur behandlas personuppgifter inom ramen för Tjänsterna?

Fortnox är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

Fortnox behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i Bilaga 1 personuppgiftsbiträdesavtalet. Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet (Bilaga 1 nedan) avses kund, med ”Personuppgiftsbiträde” avses Fortnox.

Fortnox behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vårt integritetsmeddelande . Fortnox är personuppgiftsansvarig för behandlingen av bland annat Användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för Tjänsterna.

För att personuppgifter kopplade till er och era Tjänster ska kunna raderas måste ni säga upp Avtalet såsom beskrivs i punkt 26 ”KAan avtalet upphöra innan avtalstiden är slut?” samt att pågående uppdrag ska vara avslutade och betalda.

19. Vad får vi göra med kunddata?

Får vi använda er data?

Vi har inte rätt att använda Kunddata om inte annat anges i det här Avtalet.

Vilken data får vi använda och hur?

Vi får använda Kunddata för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla våra Tjänster samt för marknadsföring i enlighet med villkoren för marknadsföring, se punkt 20.

Vi får även överföra Kunddata till koncernbolag, leverantör och samarbetspartner för att kunna leverera eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med våra Tjänster.

Vad har ni för ansvar avseende Kunddata?

Ni ska se till att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsterna.

Ni ska även ersätta oss för all skada som vi åsamkas direkt eller indirekt på grund av att innehållet i Kunddata eller användningen av Kunddata i Tjänsterna strider mot tillämplig lagstiftning. Detta kan till exempel handla om att innehållet utgör intrång i immateriell rättighet eller annan rättighet.

Som kund kan ni alltid ta ut Kunddata från Tjänsterna. I samband med att ni säger upp Avtalet är det upp till er att ta ut all Kunddata från Tjänsterna som ni kan komma att behöva för framtida bruk.

20. Hur får vi marknadsföra våra tjänster?

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi, annat bolag i Fortnox-koncernen eller någon samarbetspartner till oss tillhandahåller. Marknadsföringen kan ske i Tjänsterna, genom e-post eller på annat sätt.

21. Immateriella rättigheter

Vi behåller alla immateriella rättigheter till Tjänsterna

Det här Avtalet gör inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsterna överlåts till er, till den som använder Tjänsten eller till någon annan.

Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsterna.

Vad gäller vid immaterialrättsintrång som beror på er eller Användare?

Ni ska försvara oss om krav riktas eller talan förs mot oss om intrång på grund av er eller den som använder Tjänsterna i strid med detta Avtal. Detta sker då på er egen bekostnad. Ni ska också ersätta oss för alla de kostnader och skadestånd som vi genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.

22. Vad gäller om vi får olika instruktioner från olika personer hos er?

Om olika personer som företräder er ger oss olika instruktioner har vi rätt att begära skriftlig instruktion från er styrelse eller från en person som har behörighet att företräda er. Detta kan till exempel handla om vem som ska få tillgång till Kunddata eller andra instruktioner gällande Tjänsterna. Vi ska också ha rätt att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot Avtalet.

23. Hur lämnas meddelanden?

Hur lämnar vi meddelanden?

Vi kommer att lämna meddelanden till er via Tjänsterna, brev till den adress som ni har angett eller e-post till den e-postadress som ni har angett.

Meddelanden per post

Meddelanden vi skickar till er per post anses ha kommit er tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter det att meddelandet skickades från oss. Meddelanden per post skickas till den adress som ni senast skriftligen lämnat till oss.

Meddelanden i Tjänsten och per e-post

Meddelanden vi skickar till er i Tjänsten eller via e-post anses ha kommit er tillhanda omedelbart. Meddelanden som skickas via e-post skickas till den e-postadressen som ni senast skriftligen lämnat till oss.

Ni ska se till så att vi har rätt kontaktuppgifter

Ni ska meddela oss i Tjänsten om uppdateringar av adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som ni lämnat till oss.

24. Kan avtalet ändras och i så fall hur?

Kan vi ändra Avtalet?

Vi får ändra det här Avtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg.

Informerar vi er om en eventuell ändring och när börjar den gälla?

Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera er om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla 30 dagar efter att ni fått information om den eller ett senare datum om vi meddelar det.

Vad kan ni göra om ni inte accepterar ändringen?

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för er så har ni rätt att, senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

25. Hur länge gäller avtalet och hur säger man upp det?

Hur länge gäller Avtalet?

Avtalet gäller tills vidare med 6 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara giltig.

För att personuppgifter kopplade till er och era Tjänster ska kunna raderas måste ni säga upp Avtalet såsom beskrivs i ovanstående stycke samt att pågående uppdrag ska vara avslutade och betalda.

Avtalet upphör att gälla om ni inte använder Tjänsterna

Avtalet upphör att gälla om ni inte har utnyttjat någon Tjänst under 12 månader. Om ni efter att avtalet upphört på grund av det föregående vill börja använda våra Tjänster igen så är ni välkomna att ingå nytt avtal med oss.

26. Kan avtalet upphöra innan avtalstiden är slut?

När får Avtalet sägas upp innan avtalstiden är slut?

Utöver vad som annars anges i detta Avtal har vi båda rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra av oss har:

 • brutit mot Avtalet och inte rättar till det inom 30 dagar efter att ha mottagit den andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrott, eller

 • inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

Vidare har Fortnox rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om ni a) i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal, b) inte fullgjort samtliga garantiåtaganden i de särskilda villkoren (i den mån de är tillämpliga) eller c) bedriver verksamhet som är oförenlig med våra etiska riktlinjer, t.ex. om ni upptas på Svensk Handels varningslista).

Utebliven betalning

Om ni inte betalar för Tjänsterna enligt Avtalet så har vi har rätt att omedelbart avsluta pågående uppdrag.

Vi har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet 14 dagar efter det att ni skulle ha betalat.

Hur skickas meddelande om uppsägning?

Meddelande om uppsägning skickas på samma sätt som andra meddelanden ska skickas enligt Avtalet, läs vidare i punkt 25 ”Hur Länge gäller avtalet och hur säger man upp det?”

Vad innebär det att Avtalet har sagts upp?

Från och med den dag då Avtalet upphör så har ni och era Användare inte längre någon rätt att använda våra Tjänster. Vi har rätt att radera Kunddata som finns lagrad i enlighet med vad som anges i punkt 19 ”Vad har ni för ansvar avseende Kunddata?”

27. Är det tillåtet att överlåta avtalet till någon annan?

Är det tillåtet att överlåta Avtalet till någon annan?

Ni har inte rätt att överlåta era rättigheter enligt det här Avtalet till någon annan om inte vi skriftligen har gått med på det i förväg.

Vi har rätt att överlåta Avtalet utan ert föregående godkännande.

Ny avtalspart måste godkänna avtalsvillkoren

Om ni har fått vårt godkännande att överlåta Avtalet blir överlåtelsen gällande gentemot oss först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar avtalsvillkoren genom att godkänna dessa i Tjänsten och övertar eventuella skyldigheter som ni har gentemot oss vid tiden för överlåtelsen.

28. Vilket lands lag gäller för avtalet och hur ska eventuell tvist lösas?

Svensk lag ska tillämpas

Våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

Eventuella tvister ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande

Tvister i anledning av detta Avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler.

Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Rätt att vända sig till domstol eller annan behörig myndighet

Vi båda har alltid rätt att vända oss till svensk domstol eller annan behörig myndighet om det kapitalbelopp tvisten avser inte överstiger 100 000 SEK.

Bilaga 1 - Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga 2 - Fakturaköp

Ladda ner bilaga 2: Bilaga 2 - Fakturaköp

Bilaga 3 - Betalservice

Ladda ner bilaga 3: Bilaga 3 - Betalservice

Ladda ner avtalet som PDF

Avtalet är senast uppdaterat i januari 2024.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats. Vid större förändringar kommer vi att kontakta dig innan förändringarna träder i kraft.