Visselblåsning

Fortnox strävar efter att driva sitt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är därför viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden av olika slag, till exempel sådant som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller vår policys, har Fortnox inrättat ett visselblåsarsystem i vilket medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer kan registrera en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. 

Alla anmälningar tas emot av en extern aktör som gör en initial utredning för att bedöma.

Anmälan kan göras på på två olika sätt:

Ett ärendenummer och lösenord erhålls efter rapportering som kan användas för uppföljning av ärendet.

Fortnox är enligt visselblåsarlagen också skyldig att utse oberoende och självständiga personer eller enheter som ska vara behöriga att på verksamhetens vägnar upprätthålla visselblåsarkanaler, säkerställa återkoppling och vidta åtgärder i visselblåsarärenden.

Kommittén består av:

  • Head of People & Sustainability

  • Head of Legal

  • Fortnox CFO och/eller styrelseledamot (vid frånvaro av ovanstående)

Ifall någon kommittémedlem omfattas av visselblåsarärendet, ska den andra kommittémedlemmen kontakta Fortnox CFO som avgör om en styrelseledamot ska vara delaktig i kommittén för det aktuella ärendet.

Samtliga medlemmar i kommittén är delaktiga i såväl utredning av ärenden som beslut av åtgärd. 

Fortnox följer lagstiftningen om visselblåsning som anger att inga repressalier kan ges till den rapporterande förutsatt att denne följer lagen.  

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.