Driva Företag|Bokföring

Publicerad: 8 september 2020|Senast uppdaterad: 2 maj 2023

Vad är soliditet? Guide med kalkylator för att räkna ut

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för att mäta hur ett företag mår ekonomiskt. Förutom för företagaren själv brukar soliditeten även vara av intresse för externa parter så som investerare och banker. Vi hjälper dig att förstå begreppets innebörd och hur det kan användas som ett mått på företagets välmående. Dessutom kan du enkelt räkna ut ditt företags soliditet med hjälp av vår smarta kalkylator!

Soliditet
Eget kapital - kr
Totalt kapital - kr
Obeskattade reserver - kr
Skattesats

Så här fungerar kalkylatorn

Börja med att fylla i ditt egna kapital, totala kapital och eventuella obeskattade reserver. Alla dessa hittar du i din balansräkning. Välj sedan aktuell skattesats för räkenskapsåret och klicka på beräkna – sedan sköter vi uträkningen åt dig.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Soliditeten används främst för att analysera ett företags långsiktiga betalningsförmåga, där en högre procentuell soliditet tyder på en bättre förmåga att själv kunna finansiera verksamheten på sikt utan att behöva ta in externa finansiella medel.

Räkna ut soliditet

Soliditeten beräknas genom att dividera företagets egna kapital med de totala tillgångarna, siffror du hittar i företagets balansräkning. Vanligtvis används det justerade egna kapitalet vid beräkning av soliditeten. Att det egna kapitalet är justerat innebär att hänsyn tas till eventuella obeskattade reserver, det vill säga vinster som företaget ännu inte betalat skatt på.

Med vår kalkylator här ovanför räknar du ut din soliditet snabbt och enkelt.

Soliditet formel

Vill du hellre räkna ut din soliditet på egen hand? Så här går uträkningen till.

Börja med att räkna ut ditt justerade egna kapital enligt nedan:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesats) * obeskattade reserver)

När du fått fram det justerade egna kapitalet stoppar du in det i formeln för soliditet enligt nedan.

Soliditet i % = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Räkneexempel för soliditet

  • Ditt företags egna kapital för en given tidpunkt uppgår till 100 000 kr. Vid samma tidpunkt har företaget en bokförd obeskattad reserv om 10 000 kr. Aktuell skattesats för juridiska personer uppgår till 20,6%. Notera att skattesatsen kan komma att ändras från år till år.

  • Enligt formeln ovan räknas justerat eget kapital ut till 100 000 + ((1 – 0,206) * 10 000 = 107 940 kr.

  • Vid tidpunkten har företaget ett totalt kapital på 250 000 kr. Det justerade egna kapitalet som precis räknats ut divideras med det totala kapitalet enligt formeln för soliditet. Soliditeten för företaget blir således 107 940 / 250 000 = 43,18%.

Vad är en bra soliditet?

Det finns egentligen ingen generell gräns eller tumregel för vad som är en bra soliditet, utan det är flera olika aspekter som behöver vägas in. För att kunna analysera ett företags soliditet på ett rättvist sätt krävs att man bland annat tar hänsyn till branschtillhörighet och vilken situation bolaget befinner sig i. Hos SCB  går det att se och jämföra soliditeten mellan olika branscher.

Hög soliditet

Ett vanligt exempel på företag som i regel brukar ha en hög soliditet är konsultföretag. I och med att de erbjuder tjänster som kärnprodukt är de inte särskilt beroende av investeringar och följaktligen inte beroende av att låna pengar vilket är positivt för soliditeten.

Det är inte heller ovanligt att väletablerade och stabila bolag har en relativt hög soliditet. Generellt sett har sådana typer av företag nått en viss mognad där de inte längre är lika beroende av lånade likvida medel för att verksamheten ska fortlöpa och utvecklas.

Låg soliditet

Företag inom exempelvis fastighetsbranschen har ofta en lägre soliditet. Detta förklaras av att de är beroende av och tjänar pengar på att hela tiden investera i nya fastigheter, vilket gör att skuldsättningsgraden många gånger är högre i denna typ av bolag. Även hotell- och detaljhandelsbranschen ses i regel som branscher med något lägre soliditet.

Vidare är det inte ovanligt att växande företag som befinner sig i en expansiv fas har en lägre soliditet i och med behovet av att låna pengar för att kunna göra investeringar och på så sätt utveckla verksamheten. En låg soliditet behöver alltså nödvändigtvis inte vara lika med något negativt, då en lyckad investering idag kan leda till en bättre betalningsförmåga på längre sikt.

En hög soliditet är dock i regel att föredra framför en låg sådan. Högre soliditet innebär trots allt att företagets långsiktiga betalningsförmåga är bättre, vilket gör att man till exempel lättare klarar av att betala sina skulder och ekonomiska åtaganden under tuffare perioder. Företag med låg soliditet kan även ha svårt att få ett banklån beviljat.

Vad påverkar soliditet i praktiken?

Vad ökar soliditet?

I grunden finns tre olika sätt för ett företag att öka sin soliditet.

  1. Företaget genererar vinst som behålls inom företaget.

  2. Genom amortering av företagets lån och skulder.

  3. Kapital tillsätts från ägarna. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom ett aktieägartillskott där ägarna tillskjuter mer pengar till företaget. Ett annat alternativ är att genomföra en så kallad nyemission, vilket innebär att bolaget utfärdar nya aktier för att få in mer kapital till företaget.

Vad minskar soliditet?

På motsvarande sätt finns det tre huvudsakliga sätt för ett företag att minska sin soliditet.

  1. Företaget går med förlust.

  2. Företaget delar ut pengar genom t.ex. en aktieutdelning.

  3. Företaget ökar sina skulder vilket exempelvis kan ske genom nya banklån. Ökar skulderna snabbare än det egna kapitalet minskar soliditeten.

Visste du att…

Med hjälp av Fortnox bokföringsprogram   sköter du din bokföring helt digitalt. På så sätt kan du enkelt hålla koll på hur ditt företagets soliditet och andra viktiga nyckeltal ser ut i realtid, så länge du har en uppkoppling. Smart va?

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.