Vad är Dotterbolag?

Dotterbolag är ett bolag som kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

Moderbolag och dotterbolag bildar en koncern

Ett moderbolag tillsammans med ett eller flera dotterbolag bildar en koncern. Begreppen moderbolag och dotterbolag definieras i årsredovisningslagen . Moderbolaget är det bolag som har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget, dotterbolaget. Moderbolaget innehar därför ofta en röstmajoritet i dotterbolaget, alltså mer än hälften av rösterna på företagets bolagsstämma . Ett dotterbolag kan även kontrolleras genom avtal som ger moderföretaget ett stort inflytande över verksamheten. I de flesta fall är dotterbolag ett aktiebolag men ett dotterbolag kan också vara en ekonomisk förening , ett handelsbolag eller kommanditbolag . I en koncern med flera dotterbolag brukar dessa sinsemellan kallas för systerbolag. Ibland används begreppet filial istället för dotterföretag. Om ett företag äger en stor del av ett annat företag men inte så stor del så att det räknas som ett bestämmande inflytande brukar man tala om intresseföretag.

Varför bildar man dotterbolag?

Det är ofta mer fördelaktigt ur ett skattemässigt perspektiv att starta ett dotterbolag än ett nytt fristående bolag. Moderbolag och dotterbolag är två separata juridiska enheter men genom koncernbidrag kan man jämna ut resultaten mellan bolag inom samma koncern, ett sätt att kvitta en förlust i ett bolag mot vinsten i ett annat. Det finns dock flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att bolagen ska kunna göra ett koncernbidrag. Ett dotterföretag kan även dra nytta av moderföretagets aktiekapital . Det är endast moderbolaget som måste upprätta en koncernredovisning.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.