Vad är Rörelsekapital?

Rörelsekapital är en redovisningsterm som omfattar ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna, alltså det kapital som bolaget har för att kunna finansiera den löpande verksamheten.

Ett positivt rörelsekapital ger ett bättre kassaflöde

Ett positivt rörelsekapital är oftast synonymt med en god finansiell ställning eftersom det innebär att företaget har tillräckliga finansiella medel för sina omsättningstillgångar . Ett bolag som kan hålla höga nivåer av sitt rörelsekapital och samtidigt finansiera sin dagliga verksamhet på ett fulländat sätt har god chans till en stark ekonomisk tillväxt och hög avkastning på det investerade kapitalet . Man kan också beskriva ett positivt rörelsekapital som en förutsättning för ett starkt kassaflöde och hög köpkraft.

Ett negativt rörelsekapital ger ett sämre kassaflöde

Ett negativt rörelsekapital är å andra sidan ett tecken på att företaget står inför ekonomiska svårigheter. Ett stort problem med ett negativt rörelsekapital är till exempel att företagets leverantörer till viss, eller till stor del finansierar företagets anläggningstillgångar. Resultatet av ett negativt rörelsekapital kan bli att man måste låna pengar eller sälja sina tillgångar – exempelvis sina kundfordringar – för att ha råd att betala skulder .

Som verktyg för värdering av ett bolag

Rörelsekapitalet är ett viktigt nyckeltal för att man ska kunna ställa korrekta prognoser av bolagets kassaflöde. Extra viktigt är det för att man ska kunna värdera företaget, exempelvis vid en försäljning eller fusion av bolaget. Man kan dela upp rörelsekapitalet i olika beståndsdelar där vissa delar är viktigare än andra beroende på sammanhang. Dessa beståndsdelar är: kassa, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt varulager , råmaterial, eller utfört arbete, beroende på om det gäller ett handelsföretag, industriföretag eller ett tjänsteföretag.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.