Driva Företag

Publicerad: 8 mars 2021|Senast uppdaterad: 30 januari 2023

Så gör du för att få lån från banken, och detta behöver du tänka på [Guide]

En man som sitter och funderar på lån via banken
Ett företagslån via bank är ett sätt att finansiera ditt företag när behov uppstår som det egna kapitalet inte räcker till för att täcka. De flesta av de svenska bankerna har företagslån och finansiering för både investeringar och löpande verksamhet. Hur fungerar det att låna pengar till företag, och vad behöver du tänka på för att öka chanserna för att ditt lån går i lås? Om vi får låna lite av din tid, ska vi guida dig.

Företagslån via bank – så går du tillväga

Vem är du? Vad vill du? Och kan vi lita på dig? Vänligare formulerat, är det bland annat det här bankerna vill och behöver veta för att kunna bedöma om de kan bevilja ett företagslån. De vill veta – och de är noggranna. Skälen är flera, men framför allt för att säkerställa att du kommer kunna betala av (amortera) lånet planenligt, men även för att lånet ska bli en så effektiv hjälp som möjligt för ditt företag.

Vad tittar banken på i sin bedömning?

För att få en överblick över ditt företag behöver banken känna till dess verksamhet och affärsidé, samt vilken bransch ditt företag verkar i. Banken gör en helhetsbedömning av dig och ditt företag. Nedan följer exempel på faktorer som banken kan komma att titta på, eller handlingar de kan komma att efterfråga. Detta är alltså saker du behöver kunna svara på eller uppge.

  • De är intresserade av personen bakom företaget: Till exempel din erfarenhet, privatekonomi, referenser och eventuell utbildning

  • Om din affärsplan  är realistisk och tillräckligt detaljerad

  • Vad syftet med finansieringen är

  • Finns det fler ägare till företaget än du själv? Då kommer banken även vara intresserad av övriga ägare (och ägarstruktur)

  • Om det finns revisor eller samarbete med en redovisningsbyrå kring företagets ekonomi

  • Resultat- och balansräkningen (eller inkomstdeklaration för näringsverksamhet) för att kunna bedöma hur lönsamt ditt företag är, och en budget (vanligtvis för det kommande året)

Banken vill som sagt att det ska bli rätt, för att säkerställa att lånet passar ditt företag och innebär en så liten risk som möjligt för dem själva. Därför vill de i regel ha någon form av säkerhet för lånet.

Du behöver (nästan alltid) en säkerhet för lånet

Exempel på säkerheter är en fastighet, inventarier, varulager eller kundfordringar. Den här typen av säkerhet kallas företagsinteckning och är en särskild säkerhetsrätt som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom som kreditsäkerhet. Du ansöker om företagsinteckning hos Bolagsverket.

Även finansiella tillgångar (tillgångar som ger avkastning, till exempel värdepapper) och borgen är exempel på säkerheter. Personliga tillgångar, såsom din bostad, kan i vissa fall också fungera som säkerhet. Fundera dock noga på vilka konsekvenser den lämnade säkerheten kan ha för ditt företag eller din personliga ekonomi. Säkerheten är ju till för att banken ska veta att det finns tillgångar att “ta av” om du av någon oförutsedd anledning inte längre kan amortera.

Borgen

Borgen innebär att en borgensman personligen blir återbetalningsansvarig om företaget inte klarar av att betala tillbaka lånet. Vanligtvis är det den som driver företaget som går i borgen, vilket i så fall betyder att ditt företags ekonomi blandas ihop med din privata ekonomi, eftersom du själv är återbetalningsansvarig. Och oavsett om det är du själv eller någon annan som går i borgen, kan det få stora konsekvenser för personen om lånet inte kan betalas tillbaka.

Bankerna kräver som sagt oftast en säkerhet för lånet, men det finns också företagslån utan säkerhet  via andra långivare.

Ränta och kostnader för lånet

Som du säkert vet, är inte ett lån bara ett lån. Det kostar att låna i form av den ränta som betalas på lånebeloppet under lånets löptid (återbetalningstid). Just löptiden påverkar också kostnaden. Ju kortare löptid lånet har, desto kortare tid ligger banken “ute” med pengarna och du får en lägre sammanlagd räntekostnad jämfört med en längre löptid. De flesta bankerna erbjuder företagslån med en löptid som spänner mellan ett och tio år, beroende på lånebelopp och vilken typ av lån det rör sig om.

Själva betalningen av lånebeloppet i ett företagslån sker i regel genom det som kallas rak amortering. Det innebär att du amorterar en fast summa varje månad, vilket betyder att betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntekostnaden är högre ju större skulden är. Efterhand som du amorterar på lånet sjunker också räntekostnaden.

De flesta banker erbjuder två typer av räntor – rörlig eller fast – medan vissa banker också erbjuder en tredje variant – lån med räntetak.

Rörlig ränta kan ge både lägre och högre räntekostnad

Rörlig ränta innebär att din räntekostnad för lånet blir dyrare om marknadsräntan stiger, och lägre om den sjunker. Du kan till exempel teckna ett företagslån till en ränta på 6 %, men eftersom räntan är rörlig kan den vid något tillfälle vara 5,5 % för att senare vara 6,5 %. Att räntan är rörlig innebär dock inte att den kommer hoppa upp och ned från en dag till en annan; marknadsräntan styrs utifrån Riksbankens reporänta och landets konjunkturläge. Marknadsräntan justeras visserligen regelbundet, men ofta på månadsbasis. En del banker kan också erbjuda olika typer av rörliga räntebaser, som de facto “binder” räntan i kortare intervaller, till exempel en månad eller tre månader.

Lån med räntetak – en form av försäkring

Hit men inte längre! Företagslån med räntetak innebär att du har en rörlig ränta, men att det finns en avtalade övre gräns för räntenivån som kallas för takränta. Och där tar det stopp. För om takräntan är avtalad till 6,5 % spelar det ingen roll om marknadsräntan är uppe i 7 % eftersom du inte är skyldig att betala den del av marknadsräntan som överstiger taket.

Banken tar dock ut en premie av dig som låntagare i utbyte mot räntetaket. Premiens storlek baseras på det överenskomna räntetaket, avtalets längd, nuvarande ränteläge och bankens bedömning av ränteutvecklingen. Om banken tror att räntan kommer stiga inom en snar framtid kommer du att få betala mer för ditt räntetak än om de förutspår en sänkning av räntan. Det är med andra ord lite som en försäkring – du betalar för ett skydd du inte vet om eller när du kommer ha nytta av, men som kan komma att visa sig vara värdefullt.

Fast ränta, förutsägbar kostnad

Med en fast ränta får du en förutbestämd kostnad, eftersom räntan binds (även kallat bunden ränta) över en viss period. Hur stor räntesatsen blir varierar i regel med lånets storlek och räntans bindningstid – en tumregel är att ju längre bindningstiden är, desto högre blir räntan. Om vi jämför med den rörliga räntan i exemplet ovan hade du med en fast ränta stundtals betalat mer än vad du hade gjort med den rörliga räntan, men å andra sidan mindre när den går upp. Du får alltså en mer förutsägbar månadskostnad för lånet när räntan är bunden, och du har ett skydd mot ränteuppgångar.

Nominell vs effektiv – jämför räntan!

På bankernas webbsidor anges oftast den årliga nominella räntan, vilket är räntan utan andra kostnader inräknade (till exempel uppläggningsavgift och aviseringsavgift). Men även den effektiva räntan ska framgå av både förhandsinformationen och avtalet. Varför? Jo, den effektiva räntan visar vad lånet faktiskt kommer att kosta dig eftersom den innefattar eventuella övriga kostnader. Ett lån med lägre nominell ränta men högre avgifter, kan ha en högre effektiv ränta än ett lån med högre ränta men inga (eller lägre) övriga avgifter.

Hur då? Vi tar ett exempel.

Du överväger ett företagslån på 100 000 kronor med en löptid på fem år. Banken erbjuder lånet till en nominell ränta på 6 %, som är fast. Uppläggningsavgiften är 650 kronor, men det tillkommer ingen aviseringsavgift per månad. Lånet betalas månadsvis med rak amortering. Den totala kostnaden för lånet skulle då bli 115 900 kronor, vilket ger en effektiv årsränta på 6,47 %.

Okej, nu kör vi en jämförelse med ett annat exempel-lån.

En annan bank erbjuder samma lånebelopp, samma löptid och samma raka amortering månadsvis. Den här banken erbjuder dock en nominell ränta på 5,3 %. Uppläggningsavgiften är dessutom nästan hälften – bara 350 kronor. De tar dock ut 39 kronor i aviseringsavgift per månad. Den totala kostnaden för det här lånet skulle bli 116 161 kronor, vilket ger en effektiv årsränta på 6,52 %.

I våra två exempel skiljer det inte mer än 261 kronor i kostnad mellan lånen över fem års tid. I verkligheten kan differensen vara mer kännbar, vilket understryker vikten av att jämföra den effektiva räntan.

Nyfiken på uträkningarna? På Konsumenternas.se , som är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, finns en lånekalkylator där du själv kan jämföra kostnaden för olika lån.

Olika typer av företagslån via bank

När ditt företag behöver investera eller bättra på likviditeten, erbjuder bankerna flera olika typer av företagslån – eftersom behov och förutsättningar kan se olika ut. Bankerna erbjuder också kvalificerade företagsrådgivare, som är experter på att hitta rätt typ av finansiering, som du kan prata med för att hitta den bästa lösningen.

Vi tittar närmare på tre vanliga lån.

Vanligt företagslån

Ett “vanligt” företagslån passar bra om ditt företag behöver finansiera långa tillgångar, till exempel maskiner eller inventarier. De flesta av de större bankerna erbjuder lån oavsett bolagsform, men maximalt lånebelopp och förutsättningar kan skilja sig för till exempel ett aktiebolag och en enskild firma. Företagslånen betalas, som sagt, i regel med rak amortering.

Investeringskredit

Som företagare kan du använda en investeringskredit för att till exempel finansiera fordon eller maskiner. Leasing och avbetalning är två exempel på investeringskrediter. Vid leasing “hyr” du utrustningen från banken, som äger den, fram till dess att den är återbetald. Om du väljer att leasa är dessutom momsen avdragsgill . Dock är endast halva momsen avdragsgill för personbilar. Vid avbetalning, som fungerar som ett “vanligt” banklån ur redovisningssynpunkt, äger ditt företag istället utrustningen. Vanligtvis betalas en kontantinsats vid avbetalning. Oavsett om du väljer leasing eller avbetalning fungerar utrustningen som en säkerhet för krediten, vilket betyder att du inte behöver någon separat säkerhetsrätt.

Kontokredit (checkkredit)

Med en checkkredit får du tillgång till likviditet när ditt företag behöver det, till exempel vid säsongsvariationer, för att jämna ut kassaflödet. Krediten finansierar korta tillgångar, till exempel varulager och kundfordringar. Krediten kopplas till ditt företagskonto och du betalar bara ränta för den del av krediten som du nyttjar (utöver räntan tillkommer en årlig kreditavgift). Du använder krediten först när saldot på ditt konto är under noll. Fördelen mot ett vanligt banklån är att du kan nyttja precis så mycket som du behöver, och inte måste betala ränta på hela det beviljade kreditbeloppet. Säg att du till exempel har en checkkredit på 100 000 kronor men bara utnyttjar 25 000 kronor – då betalar du bara ränta på dessa 25 000 kronor. När sedan till exempel kundfordringar betalas in på ditt konto, regleras krediten automatiskt.

Om du får avslag på ansökan om företagslån

Att få avslag från banken är givetvis inget roligt besked. Men det finns ingen anledning att ge upp. Det du kan börja med är att ta reda på anledningen till avslaget, och hur du eventuellt kan åtgärda de brister eller risker som gjort att banken dragit öronen åt sig. Finns det några tveksamheter i affärsplanen? Rannsaka också det låne- eller kreditbelopp du har begärt – klarar ditt företag sig med mindre, och i så fall hur mycket?

Du kan också vända dig till andra långivare eftersom olika banker gör olika bedömningar, och erbjuder olika villkor. Vissa långivare är dessutom specialiserade på företagslån.

Det är dock viktigt att ditt önskade lånebeloppet är realistiskt – redan från start – eftersom flera avslag kan minska chansen att få ett lån.

Data från fintechbolaget Krea , som tillhandahåller en finansieringsplattform för småföretag, visar att svenska företag under 2020 bara fick i genomsnitt 63 % av önskat lånebelopp beviljat. Dessutom fick de finansieringsförslag med 23 % högre ränta när de från början ansökte om för stora belopp. Ansökningar om för stora lånebelopp ger med andra ord ofta sämre lånevillkor. Enligt Kreas undersökning finns det dessutom ett annat problem som företag drabbas av när de ansöker om lån: Det tas en ny kreditupplysning varje gång de ansöker om ett lån. När ett låneinstitut ser att samma företag har ett flertal kreditupplysningar på sig, ses det som en varningssignal och kan i sin tur försämra möjligheten att få lån till fördelaktiga villkor.

Ett schysstare företagslån

Om ett företagslån via banken inte passar ditt företag, har Fortnox ett flexibelt företagslån tillsammans med Capcito. Du kan låna upp till 2 miljoner kronor i 48 månader – helt utan dolda avgifter eller krångliga krav, med ett individuellt pris. Du ansöker enkelt med Mobilt BankID och får besked inom 24 timmar, varefter lånet betalas ut direkt. Om du delar din bokföringsdata i Fortnox med Capcito, får du ett lägre pris och en smidigare upplevelse med automatisk bokföring.


Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.