Vad är Bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är skattemässigt tillåtna justeringar i bokslutet som gör det möjligt att skjuta skattekostnader framför sig.

Bokslutsdispositioner ger företag en uppskjuten skatteskuld

Alla som driver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Det betyder att alla företagets affärshändelser ska registreras och efter räkenskapsårets slut ska händelserna sammanställas i ett bokslut. Det är företagsformen och företagets omsättning som bestämmer vilken typ av bokslut som måste göras, ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bokslutet ska ge en rättvis bild av företagets ekonomiska läge. Med bokslutsdispositioner finns en möjlighet att skjuta upp beskattningen av företagets resultat till ett senare tillfälle. Genom att använda bokslutsdispositioner kan företagets resultat och beskattning jämnas ut mellan olika år, till exempel genom att kvitta vinsten från ett år med förlusten från ett annat. Det är ett sätt för företag att förbättra likviditeten för att till exempel finansiera utveckling och expansion. Bokslutsdispositioner bokförs i balansräkningen som obeskattade reserver och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen vid bokslutet. Lagstiftning som rör bokslutsdispositioner återfinns i årsredovisningslagen .

Olika typer av bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond , överavskrivningar och koncernbidrag är vanliga bokslutsdispositioner. Periodiseringsfond innebär att företaget skjuter upp en del av vinstskatten till senare år. Överavskrivningar betyder att man redovisar ett större belopp än den beräknade värdeminskningen. Vid koncernbidrag flyttas överskottet från ett bolag till ett annat bolag i samma koncern för att jämna ut resultaten mellan bolagen och sänka den totala beskattningen.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.