Driva Företag|7 december 2022

Nya lagar och regler 2023

Nytt år innebär nya lagar och regler att ta hänsyn till – och 2023 är inget undantag. Vi har sammanställt ett antal lag- och regelnyheter som börjar gälla i samband med årsskiftet 2022/2023, och som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt under tre år med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som med indexering skulle ha gällt den 1 januari 2023. Inklusive moms betyder det att priset på bensin och diesel vid pump bedöms sänkas med en krona per liter.

Milersättningen i reseavdraget höjs

Det nuvarande reseavdraget behåller sin form, men beloppen för milersättning höjs från och med den 1 januari 2023. Beloppen är de kostnader som den anställde får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil.

För kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 kronor per mil till 12 kronor per mil. Det sker dock ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som helt och hållet drivs med el – där är beloppet alltjämt till 9,50 kr per mil.

Höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel pausas

I den så kallade reduktionspliktslagen finns krav om att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda i förnybara och andra fossilfria drivmedel. Kraven på minskade utsläpp höjs successivt för varje år till och med 2030.

Under 2023 kommer den successiva höjningen att pausas. Syfte är att undvika att priserna på drivmedlen blir alltför höga. Lagen börjar gälla den 1 januari 2023.

Läs mer om reduktionsplikten

Jobbskatteavdraget stärks för personer över 65 år

Från och med 1 januari 2023 ska skattereduktionen för arbetsinkomster – det så kallade jobbskatteavdraget – förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Syftet är att väga upp för de förstärkningar som har gjorts inom det ordinarie jobbskatteavdraget, och att kompensera personer som väljer att arbeta längre.

Skattereduktionen beräknas enligt följande:

InkomsterSkattereduktion
Upp till 100 000 kr22 % av inkomsterna
100 001–300 000 kr15 000 kr och 7 % av inkomsterna
300 001–600 00036 000 kr
600 001 kr och uppåt36 000 kr och 3 % av inkomsterna som överstiger 600 000 kr

Lagändringen tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Rätten att kvarstå i anställning höjs med ett år

Åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen höjs stegvis, enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Den 1 januari 2023 ändras lagen så att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då hen fyller 69 år.

Lagändringen påverkar även reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt – en arbetstagare som har fyllt 69 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har heller inte företrädesrätt till återanställning. Dessutom ska tidsbegränsade anställningar inte längre övergå i tillsvidareanställningar när arbetstagaren har fyllt 69 år.

Skattereduktion för installation av solceller förstärks

Skattereduktionen för installation av grön teknik (det så kallade gröna avdraget) förstärks genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.

Lagändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Förslag: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel från juli 2023

Regeringen föreslår en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel, som ska gälla från juli 2023 och tre år framåt. Syftet är att underlätta omställningen till fossilfria fordon, och att gynna arbetsresor med laddbara fordon. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Förutsättningen för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddnings­punkt som arbetsgivaren tillhandahåller, i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten ska därmed inte omfatta laddning vid publika laddstationer eller när den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten ska inte heller gälla när arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Observera att förslaget för tillfället är på remiss.

Läs mer om förslaget om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel