Pressmeddelande|27 mars 2008|Uppdaterad: 20 juli 2018

KALLELSE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken onsdagen den 23 april 2008 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 onsdagen den 23 april 2008. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 23 april 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår.

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Avslutning.

Växjö i mars 2008

Styrelsen för Fortnox AB

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.