Vårt hållbarhetsarbete

Begränsad klimatpåverkan

Klimatfrågan är central för allas vår framtid. Därför är det en självklarhet för oss att bidra till ett hållbart samhälle genom att reducera vår klimatpåverkan. Vi arbetar för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljön.


Viktigt för Fortnox och omvärlden

För att kunna identifiera våra Fokusområden prioriteringar och fokusområden gällande hållbarhet, har väsentlighetsanalyser genomförts och dessa revideras och utvecklas ständigt. I väsentlighetsanalysen har vi samlat information om vad som är viktigt för oss och för våra intressenter och det mynnar ut i ett flertal områden där vi kan göra skillnad.

Världens ledare har via FN förbundit sig att verka för att nå tre övergripande mål innan år 2030: Avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål.

Fortnox har valt att koncentrera sig på då de är mest relevanta och det är inom dessa vi kan påverka i positiv riktning och bidra till förändring.

Minskat resursutnyttjande

Vi arbetar målmedvetet för att minska vår negativa påverkan på miljön och klimatet. 

Vi vill hushålla med våra resurser och sträva efter att återvinna eller återanvända resurser i så stor utsträckning som möjligt. 

Användning av elektronik är en stor del av vår klimatpåverkan och vi arbetar därför ständigt med åtgärder för att återvinna och återanvända avställd elektronik i så hög omfattning som möjligt. 

Fortnox har också beslutat att elektroniken ska användas längre och därmed minskar omsättningen av elektronik.

Förnybar energi

Fortnox har kontor på fyra platser runt om i Sverige och vi arbetar kontinuerligt med våra fastighetsvärdar för att tillsammans hitta mer hållbara lösningar för energiåtgång. Exempelvis genom att analysera när och var elförbrukningen sker och hur elbesparande åtgärder såsom närvarostyrning och avstängning kan användas för att nyttja resursen smartare. Vi köper förnybar el till alla våra kontor.

Minskat resande

För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi med att fasa ut fossilt bränsle för våra tjänsteresor med bil. Vi uppmanar även våra medarbetare att välja tåg framför bil.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.