Pressmeddelande

Publicerad: 28 juni 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Beslut av Fortnox årsstämma samt ny tillförordnad VD

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Donald Sällqvist och Olof Hallrup samt nyval av Anna Frick, Johan Berg, Magdalena Persson och Torbjörn Gunnarsson. Torbjörn Gunnarsson valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor valdes Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB. Huvudansvarig revisor från Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB kommer att vara den auktoriserade revisorn Victoria Rodin.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå med fyra prisbasbelopp (dvs. 177 200 kronor) till var och en av ledamöterna i styrelsen och åtta prisbasbelopp (dvs. 354 400 kronor) till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Årsstämman beslutade vidare att 10 000 kronor ska utgå i arvode till var och en av ledamöterna i nomineringsutskottet, ersättningsutskottet samt revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

VDs redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Sara Arildsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2015 samt inledningen på 2016.

Ny tillförordnad VD

Som tidigare har kommunicerats har verkställande direktören Sara Arildsson meddelat att hon lämnar bolaget. Med anledning av detta utsågs, på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman, Johan Berg till tillförordnad verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox, +46 70 486 1718, tor.gunnarsson@gmail.com

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.