Pressmeddelande

Publicerad: 10 februari 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

KALLELSE

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken fredagen den 6 mars 2009 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 fredagen den 6 mars 2009. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 6 mars 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om utökning av styrelsen med en styrelseledamot

7. Val av styrelseledamot.

8. Beslut om emission av teckningsoptioner

9. Avslutning

Punkt 6-7

Styrelsen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot och föreslår Per-Arne Sendren till ny styrelseledamot.

Punkt 8

I syfte att tillskapa ett incitamentsprogram i Fortnox AB (publ) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av högst 4.000.000 teckningsoptioner. Varje option skall ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna föreslås löpa t o m den 31 mars 2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är anställda i Fortnox AB (publ). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 mars 2011 t o m den 31 mars 2011. Teckningskursen ska motsvara 200 procent av den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m den 11 februari 2009 t o m den 11 mars 2009. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 7 procent. Teckningsoptionerna skall förvärvas till ett marknadsmässigt pris, beräknat av extern värderingsman enligt den s.k. Black & Scholes-modellen. För giltigt beslut i fråga om emission av teckningsoptioner erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-8 jämte handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 februari 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Växjö i februari 2009

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.