Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 27 december 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB

Olof Hallrup, styrelseordförande och Tommy Eklund, vd Fortnox
Av: Olof Hallrup och Tommy Eklund
Foto: Fortnox

Fortnox AB (publ) har idag 27 december hållit extra bolagsstämma för nyval av styrelseledamöter, beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, aktiesplit samt ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Stämman hölls genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen.

Nyval av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt om entledigande av styrelseledamoten Tuva Palm och nyval av styrelseledamöterna Per Bertland och Lena Glader. Nuvarande styrelseledamöter Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Andreas Kemi kvarstår som styrelseledamöter, med Olof Hallrup som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att de styrelsearvoden samt arvoden för utskottsarbete som beslutades av årsstämman den 25 mars 2021 ska fortsatt gälla fram till slutet av nästa årsstämma och arvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt dessa nivåer till vardera tillträdande styrelseledamot, dock att arvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget räknat från årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktiesplit

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Efter genomförd aktiesplit kommer Fortnox att ha 609 744 700 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om 0,002 kronor per aktie. För att möjliggöra aktiespliten beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna och kommer att återkomma med ytterligare information om uppdelningen (inklusive tidplan).

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende verksamhetsföremålet, styrelsens sammansättning och revisors mandattid, kallelse till bolagsstämma samt möjliggörande av poströstning inför kommande bolagsstämmor.

Fullständiga förslag och beslut

Bolagsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman och besluten kommer att framgå av stämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 27 december 2021 kl. 12.00.

För ytterligare information, kontakta Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

070 - 546 44 42, olof.hallrup@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.