Pressmeddelande|Regulatoriskt|23 May 2017

Fortnox förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Nox Finans AB och genomför apportemission

Fortnox Aktiebolag (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) har förvärvat de resterande 190 498 aktierna, motsvarande totalt 7,6 procent, i dotterbolaget Nox Finans AB (”Nox Finans”) från minoritetsaktieägarna MVSC Holding Sweden AB och Print It i Tingsryd AB. 

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 31,6 MSEK och erläggs genom nyemission av 898 034 aktier i Fortnox. Köpeskillingen erläggs genom nyemission av 898 034 aktier i Fortnox. Köpeskillingen har fastställts utifrån tidigare ingångna aktieägaravtal mellan parterna, varvid MVSC Holding Sweden ABs ägarandel om 153 000 aktier i Nox Finans, motsvarande 6,1 % av utestående aktier i Nox Finans, åläggs ett ekonomiskt värde motsvarande det dubbla i förhållande till antalet aktier, dvs. ca 28 MSEK vilket erläggs genom utgivande av 800 000 aktier i Fortnox. Print It i Tingsryd ABs ägarandel om 37 498 aktier i Nox Finans, motsvarande 1,5 % av utestående aktier i Nox Finans, åläggs ett ekonomiskt värde om ca 3,5 MSEK vilket erläggs genom utgivande av 98 034 aktier i Fortnox.

Med anledning av detta har styrelsen för Fortnox, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2017, idag beslutat om en apportemission om totalt 898 034 aktier riktad till de båda minoritetsaktieägarna. Genom apportemissionen ökar antalet utestående aktier i Fortnox till 59 315 293 aktier och aktiekapitalet ökar med 17 960,68 kronor till 1 186 305,86 kronor.

Efter förvärvet äger Fortnox samtliga aktier i Nox Finans.

  Presskontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.