Pressmeddelande

Publicerad: 6 februari 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 4 mars 2015 samt har anmält sig till stämman senast kl. 12.00 onsdagen den 4 mars 2015. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 4 mars 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

 1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Verkställande direktörens anförande

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 8. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår

 10. Fastställande av arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna

 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

 12. Avslutning

Punkt 8b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,13 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara torsdagen den 12 mars 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 17 mars 2015.

Punkt 9 - 11

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår fyra prisbasbelopp (dvs. 178 000 kronor) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och åtta prisbasbelopp (dvs. 356 000 kronor) i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Valberedningen förslår vidare att 10 000 kronor ska utgå i arvode till var och en av ledamöterna i nomineringsutskottet, ersättningsutskottet samt revisionsutskottet.

Revisorernas arvode utgår mot faktura.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Leif Johansson, Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Arne Karlsson, Christer Nilsson, och Donald Sällqvist.

Till styrelseordförande föreslås Leif Johansson. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolagen Ernst & Young och Andersson & Co väljs som revisorer. Huvudansvarig revisor från Ernst & Young kommer att vara den auktoriserade revisorn Åke Andersson och huvudansvarig revisor från Andersson & Co kommer att vara den auktoriserade revisorn Victoria Rodin.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med tisdagen 17 februari 2015 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Växjö i februari 2015

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.