Pressmeddelande

Publicerad: 11 april 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 7 maj 2016 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 6 maj 2016), samt har anmält sig till stämman senast måndagen den 9 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 6 maj då avstämningsdagen infaller lördagen den 7 maj 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske via www.fortnox.se/arsstamma2016, per post till Fortnox AB (publ), Att: Karin Korpe, Box 427, 351 06 Växjö, per telefon 0470-78 50 29 på vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00, eller per e-post till ir@fortnox.se . I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, och på bolagets webbplats, www.fortnox.se.

Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

 2. Val av ordförande på stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Verkställande direktörens anförande

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9. Beslut om

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

 11. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor

 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

 13. Fastställande av principer för utseende av valberedningen

 14. Avslutning

Styrelsens förslag

Punkt 9b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,16 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara tisdagen den 17 maj 2016. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 20 maj 2016.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare, därvid ska både direkt innehav och indirekt innehav via bolag över vilket aktieägaren utövar kontroll, ligga till grund för bestämmandet av vilka dessa är), enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016.

Dessa aktieägare ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 augusti 2016 kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningens förslag

Bolaget har av valberedningen informerats om att valberedningen inte kommer att lämna något förslag till årsstämman i avvaktan på utfallet av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox och den ägarförändring som därigenom kan komma att ske. Så snart bolaget mottagit något förslag gällande dagordningens punkter 10–12 kommer bolaget att offentliggöra detta.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Växjö i april 2016

Styrelsen för Fortnox AB (publ)

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.