Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 2 februari 2011|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Helåret

• Omsättningen ökade med 75 procent till 32 392 tkr (18 559). I omsättningen ingår startersättning från Fortnox International om 2 500 tkr (0). Vid jämförelse mellan 2010 och 2009 ska också beaktas att en förändring av redovisningsprinciper medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr under andra kvartalet 2009.

• Rensat för ovanstående startersättning och ändrade redovisningsprinciper uppgick den underliggandeomsättningsökningen till 83 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 693 tkr (- 24) och resultatet efter skatt till 494 tkr (-24).

• Försäljningen av helägda och delägda dotterbolaget gav en intäkt om 1 942 tkr (0) och en reavinst om 1 757 tkr (0) under det andra kvartalet. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

• Rörelseresultatet förbättrades till 3 658 tkr (-2 395), en förbättring med 6 053 tkr. Resultatet efter skatt ökade till 4 344 tkr (-1 804). Exklusive reavinsten från försäljning av dotterbolag steg resultatet efter skatt till 2 587 tkr (-1 804), en förbättring med 4 391 tkr.

• Vinst per aktie uppgick till 0,08 kr (-0,03)

Fjärde kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter. Vid årsskiftet uppgick antalet kunder till drygt 20.000 och antalet användarlicenser till cirka 55.000.

• Omsättningen ökade från 4 832 tkr till 9 053 tkr, en tillväxt med 87%.

• Rörelseresultatet förbättrades till 859 tkr (- 2 129) och resultatet efter skatt till 631 tkr (-1 523).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 801 tkr (-3 078)

• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,03)

FORTSATT SNABB TILLVÄXT – FORTNOX REDOVISAR FÖRSTA HELÅRET MED VINST

VD-kommentar:

STARK TILLVÄXT I VOLYM OCH LÖNSAMHET

Den kraftiga tillväxten i Fortnox fortsätter, vid årsskiftet hade vi cirka 55.000 sålda användarlicenser och fler än 20.000 kunder. Tillväxttakten fortsätter dessutom att öka, omsättningstillväxten i fjärde kvartalet var högre än för helåret 2010.

TRENDBROTT

Vi redovisar ett positivt nettoresultat för 2010, inte bara för det fjärde kvartalet utan även för helåret 2010. Resultatet är positivt även om man exkluderar reavinsten från försäljningarna av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och innehavet i programutvecklingsföretaget 4DS samt för startersättningen från Fortnox International. Dessutom redovisar vi sedan andra kvartalet ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

FORTNOX ÄR DEN LEDANDE LEVERANTÖREN

Fortnox var först i Sverige med att erbjuda ett brett sortiment av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning och säljstöd. Genom en konsekvent och uthållig satsning har vi idag en ledande position som leverantör av internetbaserade program till företag och föreningar. I takt med att alltfler användare går över till internetbaserade administrativa program blir det också allt viktigare för oss som leverantör att fortsätta vidareutveckla våra program i ett högt tempo.

EN KOMPLETT INTEGRERAD HELHETSLÖSNING

Vi har idag den bredaste internetbaserade produktportföljen i Sverige med elva program. Samtliga program är utvecklade på en gemensam plattform, och integrerade med varandra. För kunden innebär det att man får en väl fungerande och effektiv lösning oavsett om man använder ett eller flera program.

VI UTÖKAR VÅRT ERBJUDANDE

Vi fortsätter att utöka vårt erbjudande till marknaden genom att vidareutveckla våra befintliga program, lansera nya program, och genom att komplettera vårt användarstöd. Under fjärde kvartalet har vi lanserat ett nytt affärsområde för utbildningar av olika slag. Utbildningsverksamheten kommer under 2011 att utvecklas vidare, bland annat med fler klassrumskurser, seminarier och utbildningar via internet.

LÖNSAMHET GENOM VOLYM

De rörliga kostnaderna för nya abonnemang är mycket låga och vi har inga tillverkningskostnader eller logistikkostnader i form av lager eller fysiska leveranser. Detta innebär att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser och samtidigt uppnå vinstmarginaler som på grund av skaleffekter växer snabbare än kundstocken. Vi kan själva aktivt påverka resultatet genom strategiska beslut om t ex satsningar på produktutveckling eller marknadsföring för att snabbare bygga upp en stor kundstock eller befästa en ledande marknadsposition.

MOLNTJÄNSTER ÄR DEN VIKTIGASTE TEKNIKTRENDEN

Analysföretaget Gartner presenterade i slutet av 2010 den årliga listan över de viktigaste tekniktrenderna för det kommande året. För 2011, liksom för 2010, toppas listan av så kallade molntjänster, där användaren själv inte behöver fundera på programinstallationer eller lagring av sin information. Fortnox internetbaserade program är ett typexempel på en molntjänst, där användare via internet loggar in till sina program och sin information. På så vis slipper användaren fundera på exempelvis installationer, uppgraderingar och säkerhetskopiering. Trenden mot molntjänster är enligt Gartner starkare än exempelvis tekniktrender som pekplattor och smarta telefoner.

VI ÄR VÄL POSITIONERADE

Med ett starkt 2010 i ryggen, ser vi med tillförsikt fram emot 2011. Med stark likviditet och ett bra kassaflöde skapas utrymme för fortsatta offensiva satsningar.

Vi fortsätter att växa och bredda kundbasen, inte minst tack vare att våra befintliga kunder ofta rekommenderar oss till vänner och bekanta. Våra goda samarbeten med flera av Sveriges största redovisnings- och revisionsbyråer ger oss också många nya kunder. Vi ser dessutom att våra befintliga kunder efterhand och i allt högre grad väljer att abonnera på allt fler program. Genom att bredda vårt användarstöd med utbildningar skapar vi inte bara fler intäktsmöjligheter, vi får också nöjdare kunder som behärskar sina program bättre. Sammantaget känner vi att vi är väl positionerade för att möta ett nytt spännande år.

Jens Collskog

Verkställande direktör

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

FORTNOX I KORTHET

Med 55 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bl a bokföring, fakturering, order, arkivering, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, webbshop och anläggningsregister. Det innebär att användarna kan komma åt programmen från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta på olika platser med olika språk. De slipper besväret med installation, uppdateringar och att ta backup. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul.

Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.