Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 24 oktober 2018

Ännu ett starkt kvartal för Fortnox

Fortnox redovisar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet om 32,4 Mkr, jämfört med 22,0 Mkr samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 37,8 procent och rörelsemarginalen var 33,9 procent. Bakom resultatet ligger en stabil efterfrågan på företagets molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning.

Koncernens nettoomsättning ökade med 37,8 procent till 95,7 Mkr, jämfört med 69,4 Mkr samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 33,9 procent. Fortnox överträffar därmed sina finansiella mål om minst 25 procents tillväxt och minst 20 procents rörelsemarginal. Marknadsutvecklingen var fortsatt god, och antalet kunder ökade med 11 000 under perioden, vilket innebär att företaget nu har 244 000 kunder.

- Våra ekonomiprogram passar i princip alla företag och verksamheter, vilket märks både på att kunderna finns i alla branscher, och att efterfrågan på våra produkter är stabil. Det pågår en digital transformation i samhället, och här ligger vi i framkant med våra produkter och supporttjänst, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

- Allt fler av våra kunder väljer också att använda fler av Fortnox produkter, och får på så sätt bättre helhetslösningar för sin ekonomiska administration. Fortnox genomsnittsintäkt per kund och månad fortsätter därmed stadigt att öka, säger Nils Carlsson.

**Nya digitala lösningar för ökad enkelhet
**Under kvartalet lanserades ett nytt erbjudande för kunder inom redovisningsbyrå-branschen.

Det omfattar en plattform där Fortnox tydligare tillgängliggör program och tjänster som möjliggör ett digitalt arbetssätt och samarbete mellan byrån och dess kunder. Nyheter inom plattformen är bland annat dokumentinlämning och kommunikationsfunktion. Ett samarbete med digitalpost-företaget Kivra inleddes också under kvartalet, för att kunna erbjuda ett automatiserat flöde där fakturor och andra underlag kommer in i ekonomisystemet via digitalpost.

- Steg för steg är vi med och bygger en ny digital infrastruktur för småföretagar-Sverige, säger Nils Carlsson.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen tredje kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,8 procent till 95,7 Mkr (69,4 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 32,4 Mkr (22,0 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33,9 procent (31,7 procent).

  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 35,9 procent (33,5 procent).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 25,0 Mkr (17,2 Mkr).

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,29 kr).

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08.30 CEST

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.