Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 19 augusti 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – juni 2015

Stark försäljning bäddar för spännande höst

Den positiva inledningen av året förstärktes ytterligare under det andra kvartalet. Försäljningen ökade med 34 procent till 30,9 mkr. I april nåddes en viktig milstolpe då vi passerade 100 000 kunder. Den sista juni uppgick antalet kunder till 103 000. Samtidigt var orderingången under perioden rekordstor.

Vanligtvis brukar andra kvartalet vara lite lugnare, beroende på säsongsmässiga variationer. Men det är alltså ingenting som vi har märkt av i år. Vi överträffade med råge vårt årliga tillväxtmål om 25 procent.

Den ökade försäljningen beror på ett fortsatt inflöde av nya kunder och att befintliga kunder väljer att köpa flera program och tjänster av oss. Extra glädjande är att allt fler har upptäckt fördelarna med våra plustjänster för automatisk registrering och inskanning av leverantörsfakturor, utskrift, kuvertering och frankering av kundfakturor, e-fakturor och kreditupplysningar. Fortnox Plustjänster kostar ingenting i inköp och har inga fasta månadsavgifter. Kunderna betalar endast per hanterad transaktion.

En ytterligare förklaring till den goda utvecklingen är den nya organisation som infördes i början av året, med ett decentraliserat ansvar. Alla medarbetare har fått ett tydligt ansvar och transparenta mål, med fokus på kvalitet, försäljning och resultat, vilka följs upp löpande veckovis. Det har gett effekt i form av ett större engagemang samtidigt som vi fått bättre kontroll av mål- och resultatuppfyllnad.

Även rörelseresultatet förbättrades under kvartalet med drygt 22 procent till 4,9 mkr. Rörelsemarginalen var 16 procent vilket är något lägre jämfört med samma period förra året och vårt långsiktiga mål om en rörelsemarginal om 20 procent. Det beror huvudsakligen på fortsatta investerings- och uppstartskostnader i dotterbolaget Nox Finans, som belastar resultatet. Nox Finans faktura- och reskontraservice lanserades i februari och bolagets bidrag till koncernens försäljning är därför än så länge begränsat. Arbetet löper enligt plan och det finns ett stort intresse för Nox Finans unika tjänst.

I moderbolaget, som omfattar verksamheten exklusive Nox Finans, uppgick rörelsemarginalen till 20,9 procent, vilket är en förbättring jämfört med samma period i fjol och första kvartalet i år. Det föregående kvartalet tyngdes av ökade kostnader för ett stort antal nyrekryteringar, framför allt inom supportorganisationen under hösten och vintern. Under andra kvartalet var personalkostnaderna däremot i stort sett oförändrade, samtidigt som intäkterna ökade, vilket bidrog till att förbättra marginalen. Vi räknar inte heller med att göra några större nyrekryteringar under återstoden av året.

Arbetet med att flytta över kunderna till vår nya tekniska plattform F3 börjar nu också gå mot sitt slut. Den sista juni hade över 100 000 kunder, motsvarande 97 procent av kunderna konverterats. De återstående cirka 3 000 är kunder, med integrationer till Fortnox program och där integratören ännu inte är klar med anpassning till vår plattform. Man har därför bett oss avvakta med konverteringen. Jag räknar dock med att arbetet ska vara slutfört under hösten.

Byte av teknisk plattform är alltid en komplicerad process och det har tagit mycket kraft och tid från organisationen. Nu när vi ser slutet av detta arbete kan vi frigöra resurser för att utveckla nya och förbättrade tjänster. Under andra kvartalet lanserade vi Fortnox Leverantörsfakturaattest vilken är tillgänglig både i dator och mobila enheter.  För att skapa enklare hantering har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt. Jag räknar också med att återkomma med flera nyheter under hösten.

I juni tecknade vi ett samarbetsavtal med Björn Lundén Information AB, Sveriges ledande kunskapsleverantör inom skatt, redovisning och juridik. Avtalet är en fördjupning av det samarbete som inleddes hösten 2014. Dels kommer Björn Lundén Information att erbjuda sina befintliga och nya programkunder att gå över till Fortnox webbaserade program, dels har vi beslutat att gemensamt utveckla nya program och tjänster.

Förutom att ge oss nya kunder, ökade intäkter och bidra till vår tillväxt, öppnar samarbetet med Björn Lundén Information för nya, intressanta affärsmöjligheter vilket kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare.

Avslutningsvis har samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF), som kommunicerades i november, om att ge alla idrottsföreningar och förbund som är anslutna till RF fri tillgång till Fortnox webbaserade program för bokföring, fakturering och attest, resulterat i ett första pilotprojekt med ett urval föreningar. Avsikten är att ge samtliga 18 500 föreningar och 70 specialistförbund tillgång till programmen via RF:s portal IdrottOnline under hösten. Genom samarbetet ges Idrotts-Sverige möjligheten att förenkla sin administration och få mer tid över för idrotten.

Det finns därmed alla förutsättningar för en spännande fortsättning på året.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.