Pressmeddelande|13 June 2011|Uppdaterad: 20 July 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma 13 juni i Fortnox AB (publ)

Styrelsen fick därmed bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 1 300 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöra av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.