Pressmeddelande

Publicerad: 18 februari 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken på  avstämningsdagen tisdagen den 18 mars 2014 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 tisdagen den 18 mars 2014. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 18 mars 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

1.     Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.     Beslut

a.      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b.     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.      om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8.     Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår

9.     Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10.  Val av styrelse och revisor

11. Avslutning

Punkt 7b

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,12 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 27 mars 2014. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 1 april 2014.

Punkt 8 - 10

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter. Styrelsen föreslår fyra prisbasbelopp i arvode till ledamöter i styrelsen och åtta prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas.

Revisorernas arvode utgår mot faktura.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Arne Karlsson, Leif Johansson, Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Olof Hallrup och Erik Fjellborg.

Auktoriserade revisorerna Åke Andersson, Ernst & Young och Victoria Rodin, Andersson & Co föreslås som ordinarie revisorer.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med måndagen den 3 mars 2014 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Framtidsvägen 10A, Växjö, samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Växjö i februari 2014

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.