Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 30 mars 2022

Fortnox avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Olof Hallrup
Av: Olof Hallrup

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat att de bedömer att Fortnox AB (publ) ("Fortnox" eller "Bolaget") uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 13 april 2022 och sista dag för handel på NGM Nordic SME är beräknad till tisdagen den 12 april 2022.

Om listbytet

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Fortnox aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Kortnamnet (tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara oförändrad (FNOX) och Bolagets ISIN-kod kommer oförändrat att vara SE0017161243.

Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms av Bolaget som ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer. Bolaget har varit noterat på NGM Nordic SME sedan 2007, men styrelsen bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm skulle öka likviditeten i aktien, förbättra förutsättningarna för att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket i sin tur bedöms vara långsiktigt värdeskapande för Bolagets aktieägare samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

- Bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i Fortnox resa mot att bli det självklara navet för företagande i Sverige. Vår bedömning är att det kommer skapa ett större värde för våra aktieägare,  säger Olof Hallrup, styrelseordförande i Fortnox.

Prospekt

Fortnox har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på Fortnox hemsida omkring den 31 mars 2022.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband med upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 15.54.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Hartelius, Vice VD och CFO, Fortnox
Telefon:  070-301 70 08
E-post: roger.hartelius@fortnox.se

Om Fortnox

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till hundratals externa system genom partnersamarbeten. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.