Pressmeddelande

Publicerad: 9 mars 2012|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kommuniké från årsstämma 8 mars i Fortnox AB (publ)

Efter presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Jan Pyrell, Olof Hallrup och Erik Fjellborg.  Christer Nilsson utsågs sedermera av styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att ersättning för styrelseuppdrag utgår med ett basbelopp för ordinarie ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja godkända revisorn Victoria Rodin, Andersson & Co och auktoriserade revisorn Åke Andersson, Ernst & Young till bolagets revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra §8 i bolagsordningen om sätt att kalla till bolagsstämma.  §8 har efter stämman följande lydelse; ” Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska annons i Svenska Dagbladet informera om att bolagsstämma ska hållas. I annonsen ska det anges hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig.”

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.