Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 30 mars 2022

Kommuniké från årsstämma 2022 i Fortnox AB (publ)

Olof Hallrup, styrelseordförande och Tommy Eklund, vd Fortnox
Av: Olof Hallrup och Tommy Eklund
Foto: Fortnox

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. 

Fortnox VD Tommy Eklund redogjorde för både omsättning och rörelseresultat för bolaget under det gångna året.

- 2021 har varit ett år då Fortnox investerar för framtiden, men vi har ändå gjort ett stabilt resultat. De kliv vi tagit under året ger förutsättningarna för Fortnox att växa till att bli plattformen som gör företag mer framgångsrika, säger Tommy Eklund, VD Fortnox.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,08 kronor per aktie. Då Fortnox finansiella ställning är stark både avseende likviditet och kapital, bedömde stämman att utdelningsnivån inte påverkar bolagets möjligheter till fortsatt stabil utveckling. Det finns också fortsatt utrymme att genomföra de investeringar som behövs för att bolaget ska kunna fortsätta expandera.

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade om omval av ledamöterna Per Bertland, Anna Frick, Lena Glader, Magnus Gudéhn och Olof Hallrup. Andreas Kemi har avböjt omval. Olof Hallrup omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till revisions- och ersättningsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre största ägarna per den sista bankdagen i augusti.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst 750 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april–30 juni 2025.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2021.

Bemyndigande att fatta emissionsbeslut

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital kan ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter alternativt för att finansiera befintlig verksamhet.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 30 mars 2022 kl 15.40.

Om Fortnox

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till hundratals externa system genom partnersamarbeten. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Telefon: 070 - 546 44 42

E-post: olof.hallrup@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.