Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 27 mars 2019

Fortnox delar ut 21 miljoner kronor och fortsätter att växa

Nils Carlsson, Fortnox VD, håller anförande på årsstämman
Av: Nils Carlsson, VD Fortnox
Foto: Fortnox

Stämmokommuniké Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) beslutades att dela ut totalt 20,9 miljoner kronor till aktieägarna. Det motsvarar 30 procent av moderbolagets resultat och säkerställer både en god utdelning till aktieägarna och en långsiktig expansionsmöjlighet för bolaget. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 0,35 kronor per aktie. Det motsvarar 30 procent av moderbolagets resultat. Utdelningen innebär att det också finns fortsatt utrymme att genomföra de investeringar som behövs för att bolaget ska fortsätta att expandera. Årsstämman fastställde resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt beviljade samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

Väl positionerade för en allt mer digitaliserad framtid
Fortnox VD Nils Carlsson pekade på ett antal faktorer som bidragit till det starka resultatet, och som kommer att vara viktigt även för den fortsatta utvecklingen, i sitt anförande:

”Vår tillväxt i kombination med vår lönsamhet är faktiskt ganska unik, och vi är väl positionerade för att fortsätta den resan. Vi har de funktioner som kunderna efterfrågar, och vår utveckling handlar nu om att automatisera i allt högre utsträckning och skapa nästa steg i värdekedjorna. När allt fler kunder använder basfunktioner som bokföring på nätet får de upp ögonen för fler funktioner som ger dem ännu större värde. Det blir en slags digital värdespiral.”
**
Val på stämman
**Årsstämman beslutade om omval av Trond Dale, Andreas Kemi, Anna Frick, Olof Hallrup och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter samt nyval av Magnus Gudéhn som styrelseledamot. Styrelsen utökades därmed med en ledamot. Till ny ordförande valdes Trond Dale. Dale tar över efter Andreas Kemi, som avböjt omval mot grundval av att han fått andra och tidskrävande uppdrag. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till respektive revisionsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre största ägarna per den sista bankdagen i augusti.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april – 30 juni 2022.

Fullständiga förslag och beslutÅrsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 17.00.

För ytterligare information, kontakta:

Trond Dale, styrelseordförande Fortnox
trond.dale@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.