Pressmeddelande

Publicerad: 11 mars 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Beslut av Fortnox årsstämma

Val av styrelse

Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Johansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Leif Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Revisionsbolagen Ernst & Young och Andersson & Co valdes som revisorer. Huvudansvarig revisor från Ernst & Young kommer att vara den auktoriserade revisorn Åke Andersson och huvudansvarig revisor från Andersson & Co kommer att vara den auktoriserade revisorn Victoria Rodin.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen år 2015 och att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med fyra prisbasbelopp, motsvarande 178 000 kr och till styrelsens ordförande med åtta prisbasbelopp, motsvarande 356 000 kr. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Årsstämman beslutade att 10 000 kr utgår i arvode till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd faktura.

VD:s redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Sara Arildsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2014 samt inledningen på 2015:

”Under 2014 har vi fortsatt med omfattande satsningar inom såväl produktutveckling som marknad. Vår nya programplattform är uppgraderad för drygt 60% av våra befintliga kunder. Under 2015 fortsätter konverteringen till den nya programplattformen. På marknadssidan har vi inlett samarbete med Riksidrottsförbundet. Det sker en fortsatt satsning på skolor och utbildningar, bland annat genom Gleerups läromedel och organisationer som UF (Ung Företagsamhet).  Under slutet av 2014 lanserades Fortnox reskontraservice i regi av Fortnox dotterbolag, Nox Finans. Under 2015 görs fortsatta betydande investeringar i Nox Finans. ”

För ytterligare information kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox på telefon 0708-63 30 39 sara.arildsson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.