Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 7 februari 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Bokslutskommuniké 2012

VD-kommentar:

FORTNOX STÅR STARKARE ÄN NÅGONSIN

EN UNIK POSITION

År 2012 var ett märkesår för Fortnox. Vi passerade 100 000 aktiva användarlicenser och stärkte vår position som Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag och organisationer. Inflödet av nya kunder var fortsatt god, särskilt på byråsidan där vi tar marknadsandelar i allt hö­gre takt. Fortnox har nu samarbetsavtal med nio av landets elva största redovisnings- och revisionsföretag och mer än 4000 redovisningskonsulter och revisorer arbetar löpande i våra program. Det ger oss en unik ställning på marknaden.

Både försäljning och resultat nådde nya toppnivåer. Försälj­ningstillväxten var 34 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 78 procent. Fjärde kvartalet var det starkaste hittills med en tillväxt på 36 procent och en resultatförbättring på 248 procent.

Även under 2012 lade vi stora resurser på att bygga vidare på en organisation som kan hantera betydligt större kundvolymer. Antalet anställda ökade från 51 till 67 personer. Förstärkningar har skett inom såväl sälj- och supportorganisation som på utvecklingsavdelningen.

Vi kommer även fortsättningsvis att behöva rekrytera, men jag räknar med att de fasta kostnaderna kommer att utvecklas lugnare framöver, samtidigt som intäkterna fortsätter att öka. Det är också en av förklaringarna till det starka resultatet under fjärde kvartalet.

STARKA FINANSER GER STOR HANDLINGSFRIHET

Fortnox står idag också ekonomiskt starkare än någonsin. Kas­saflödet har fortsatt att förbättras och vi har inga långfristiga skulder eller internt aktiverade utvecklingskostnader. Vi har närmare 20 Mkr i kassan, inklusive kortfristiga placeringar, och en fortsatt hög soliditet på 80 procent ger oss stor hand­lingsfrihet.

ETT AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TEKNIKFÖRETAG

Våra framgångar uppmärksammades under 2012 på flera sätt. För andra året i rad blev vi av Deloitte utsedda till ett av Sve­riges och Europas snabbast växande teknikföretag. Konkur­rensen är stenhård och att lyckas placera sig på listan två år i rad är ett kraftprov. I november blev vi dessutom utnämnda till Årets tillväxtföretag i Kronobergs län. Vi är mycket stolta och utmärkelserna tjänar som en sporre för oss alla.

Under året lanserades flera nya tjänster, som snabbt rönte kundernas gillande, och vi gjorde flera viktiga förbättringar i befintliga program. Arbetet med att utveckla integrationer mel­lan Fortnox affärssystem, och för- och eftersystem från andra leverantörer, intensifierades.

REKORDSTORT INTRESSE FÖR VÅRA UTBILDNINGAR

Samtidigt ökade vi våra aktiviteter inom försäljning, användar­stöd och utbildning. Fortnox årliga roadshow på 16 orter runt om i landet lockade i år närmare 700 deltagare vilket är nytt rekord. Vår nya utbildningssatsning, Fortnox Seminarer, har också blivit mycket uppskattad. Vi samarbetar här med två av Sveriges mest erfarna lärare på området.

FORTNOX ARENA

Fortnox Arena är världens mest moderna innebandyarena. Den invigdes i september 2012 och är belägen i Växjö, i området Arenastaden. Arenastaden är en storsatsning där inte mindre än fyra helt nya arenor (ishockey, fotboll, innebandy och friidrott) invigts under en period av två år. I Fortnox Arena har under hösten bland annat arrangerats "World Chal­lenge", vilket efter VM är världens största innebandyturnering för landslag. Varje vecka tränar och spelar hundratals barn, ungdomar och seniorer innebandy i Fortnox Arena. Med Fortnox Arena sprider vi varumärket Fortnox såväl lokalt som nationellt och internationellt. Vi har också, tack vare arenasponsringen, skapat bra relationer med föreningsvärlden i allmänhet och innebandyvärlden i synnerhet. Med tanke på att föreningar är en viktig målgrupp för oss är dessa relationer mycket värdefulla. Lokalt har intresset för och kännedomen om Fortnox ökat avsevärt vilket bland annat underlättar rekry­tering av ny personal.

2013 BLIR DET MEST AKTIVA ÅRET HITTILLS

Även om 2012 var vårt mest framgångsrika hittills, innebär det inte att vi kommer att slå oss till ro. Jag kan redan nu utlova att 2013 blir det mest aktiva året i Fortnox historia.

Vi går in i det det nya året med en orderstock som är drygt 50 procent högre jämfört med föregående år, eller drygt 62 Mkr.

Vi kommer under året även att lansera flera nya tjänster. Vilka dessa är ber jag att få återkomma till. Men jag kan säga så mycket att jag tror att vi bara är i början av utvecklingen och att vi ser stora möjligheter att växa i flera dimensioner, bland annat med tjänster som kanske inte traditionellt förknippas med programvaruföretag, men som tillför väsentlig kundnytta.

Vi kommer därför lägga fortsatt stor vikt vid produktutveck­ling. Idag arbetar hälften av Fortnox medarbetare med att ta fram nya tjänster och ny funktionalitet, samtidigt som vi fort­sätter att stärka användarstödet och marknadsbearbetningen.

KLARLÄGGANDE AV FÖRHÅLLANDET, FORTNOX AB OCH FORTNOX INTERNATIONAL AB

Då det på grund av namnens likhet har förekommit felaktig­heter på bl a investerarsajter beträffande förhållandet mellan Fortnox AB och Fortnox International AB har vi i samråd med Fortnox International AB beslutat göra nedanstående klarläggande.

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox In­ternational AB (FINT) som ger Fortnox International AB rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox ABs produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbri­tannien.

Fortnox International AB är ett juridiskt, ägarmässigt och ekonomiskt helt fristående bolag med en egen organisation och egen företagsledning, som förutom namnet, inte har några kopplingar till Fortnox AB.

Fortnox AB är ensam ägare till varumärket och produkterna, samt äger alla rättigheter till att marknadsföra produkterna på samtliga övriga utlandsmarknader.

Fortnox AB är noterat på NGM Nordic MTF under beteck­ningen FNOX MTF. Fortnox International AB är noterat NGM Nordic MTF under beteckningen FINT MTF.

Jens Collskog

VD, Fortnox AB

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För mer information kontakta

Jens Collskog, VD på Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

FORTNOX I KORTHET

Med över 100 000 aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installationer, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.