Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 26 mars 2020

Kommuniké från årsstämma i Fortnox AB

Olof Hallrup, ordförande och Tommy Eklund, vd Fortnox
Av: Olof Hallrup, ordförande och Tommy Eklund, vd Fortnox
Foto: Fortnox

Årsstämman fastställde resultat­- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2019. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. 

Fortnox vd Tommy Eklund redogjorde för det stabila resultatet i form av både omsättning och rörelseresultat för bolaget under det gångna året i sitt vd-anförande. Han kommenterade också den rådande situationen med coronaviruset:

- Det är en tuff situation för alla just nu, och det finns inga enkla svar eller snabba lösningar. Men vi kan alla bidra. Själva bestämde vi att medarbetare ska arbeta hemifrån redan fredagen den 13 mars. På så sätt minskar vi smittrisk och värnar om medarbetares hälsa samtidigt som vi håller igång verksamheten. Våra kunder behöver oss, och vi gör allt vi kan för att stötta dem. Sverige behöver sina företagare. Idag, och imorgon.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,50 kronor per aktie. Det motsvarar 25 procent av moderbolagets resultat. Då Fortnox finansiella ställning är stark både avseende likviditet och kapital, bedömde stämman att utdelningsnivån inte påverkar bolagets möjligheter till fortsatt stabil utveckling. Det finns också fortsatt utrymme att genomföra de investeringar som behövs för att bolaget ska kunna fortsätta expandera.

Olof Hallrup ny ordförande för Fortnox AB
Årsstämman beviljade att ge samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet. Stämman beslutade om omval av Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Andreas Kemi som styrelseledamöter samt nyval av Tuva Palm som styrelseledamot. Trond Dale och Kerstin Sundberg har avböjt omval. Till ny ordförande valdes Olof Hallrup. Hallrup tar över efter Trond Dale, som avböjt omval mot bakgrund av engagemanget i styrelsen för dotterbolaget Fortnox Finans.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till respektive revisionsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre största ägarna per den sista bankdagen i augusti.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst

250 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april–30 juni 2023.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16.30

För ytterligare information, kontakta Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox, 
070 - 546 44 42, olof.hallrup@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.