Pressmeddelande

Publicerad: 6 februari 2012|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken fredagen den 2 mars 2012 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 fredagen den 2 mars 2012. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 mars 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om ändring i bolagsordningen avseende sätt att kalla till bolagsstämma

12. Avslutning

Punkt 8 och 10

Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter föreslås Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Jan Pyrell, Olof Hallrup och Erik Fjellborg.

Auktoriserade revisorn Åke Andersson, Ernst & Young och Godkända revisorn Victoria Rodin, Andersson & Co föreslås som ordinarie revisorer.

Växjö i februari 2012

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.