Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 30 mars 2023

Kommuniké från årsstämma 2023 i Fortnox AB (publ)

Bild från årsstämma 2023
Av: Bild från årsstämma 2023

For English version, see attachment.  Årsstämman fastställde resultat-­ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2022. Stämman beslutade i linje med styrelsens och valberedningens förslag. 

Fortnox vd Tommy Eklund redogjorde för fjolåret och kommenterade både omsättningsökningen och den förbättrade rörelsemarginalen liksom produkterna som bidrog till den positiva utvecklingen.

- Det är ytterst vad vi gör här på Fortnox som avgör hur det går för oss som företag. Vi gjorde ett bra 2022, och energin därifrån tar vi med oss för att fortsätta leverera värde till våra nuvarande och framtida kunder, sa Tommy Eklund, vd Fortnox.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,12 kronor per aktie.

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade om omval av ledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Olof Hallrup, Magnus Gudéhn och Per Bertland. Olof Hallrup omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till revisions- och ersättningsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2022.

Långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2023) för nuvarande och framtida fast anställda inom Fortnox-koncernen. Deltagande i ESSP 2023 förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering, genom förvärv av aktier i Fortnox (s.k. sparaktie), under en period om tolv (12) månader, normalt genom månatligt sparande. Den maximala sparsumman kommer att bero på deltagarens roll inom Fortnox-koncernen. För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att vederlagsfritt erhålla en aktie i Fortnox efter utgången av en treårig inlåsningsperiod, förutsatt fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i sparaktier.

Årsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 688 378 aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i ESSP 2023 och till deltagare i ESSP 2022 (ett motsvarande aktiesparprogram som beslutades om av den extra bolagsstämman den 21 oktober 2022) samt för att säkra kostnader och sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammen. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 342 000 av de av bolaget förvärvade aktierna till deltagare i ESSP 2023.

Årsstämman bemyndigade slutligen styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 164 578 aktier i) på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller ii) till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2023 och ESSP 2022.

Bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital kan ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Fullständiga förslag och protokoll

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

Denna pressinformation lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 15.45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.