Pressmeddelande

Publicerad: 26 maj 2011|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken tisdagen den 7 juni 2011 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 tisdagen den 7 juni 2011. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 7 juni 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.

  1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av en eller två justeringsmän

  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  5. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

  7. Avslutning

Ang punkt 6

Styrelsen fick vid senaste ordinarie årsstämma bemyndigande att nyemittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen begär nu att få bolagsstämmans bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 1 300 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Växjö i maj 2011

Styrelsen för Fortnox AB

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.