Pressmeddelande

Publicerad: 1 december 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox AB och FINT AB tecknar tilläggsavtal

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med FINT AB som ger bolaget rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra produkter och tjänster baserade på Fortnox tidigare teknikplattform F2 i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Avtalet omförhandlades 2013.

Det i dag ingångna tilläggsavtalet innebär följande:

 • FINTs rätt att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster under varumärket Fortnox upphör. Bytet av varumärke ska ske senast den 28 februari 2016. FINT ska även byta bolagsnamn.

 • FINTs licensrättigheter att sälja sina produkter och tjänster, vilka är baserade är på Fortnox tidigare teknikplattform F2, utökas till att omfatta samtliga länder utom Sverige. Avtalet ger inte FINT tillgång till Fortnox nya teknikplattform F3.

 • FINTs tidigare exklusivrätt till Fortnox produkter och tjänster i Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien upphör. Fortnox får rätt att marknadsföra och sälja sina produkter på samtliga internationella marknader.  Fortnox har även fortsättningsvis ensamrätt på den svenska marknaden.

 • FINT ska fullfölja betalningen av tidigare upplupen skuld till Fortnox. Bolaget ska senast den 20 december 2015 betala 3 mkr. Återstående skuld om 7,2 Mkr ska regleras under perioden 2016-2020. Tidigare avtalade ersättningar ersätts med en fast årlig licensavgift på 200 000 kr från den 1 januari 2016. Avgiften ska betalas till dess att FINT övertar de immateriella rättigheterna kopplade till FINTs produkter och tjänster, vilket kan ske tidigast den 1 januari 2021.

 • FINT har från och med den 1 januari 2021, förutsatt att samtliga villkor i avtalet är uppfyllda, rätt att utan kostnad från Fortnox förvärva samtliga immateriella rättigheter som kopplade till FINTs produkter och tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB, 0708 63 3039, sara.arildsson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.